دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

نکته ها

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ های ظرفیتی عناصر گروه اولِ جدول تناوبی =  ………….. عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. ویژگی عدد اتمی (Atomic number) عناصر گروه دومِ جدول تناوبی = ………….. ویژگی جرم اتمی (Atomic mass) عناصر گروه …

بیشتر بخوانید

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی تشکیل نیروی کیسوم = ………….. اساس میزان قدرت برهم کنش های دوقطبی-دوقطبی = ………….. نتیجه فاصله بین مولکول‌ های قطبی = ………….. نوع پیوند کووالانسی تشکیل شده میان دو عنصر مختلف = ………….. تعریف ممان …

بیشتر بخوانید

برهم کنش های قوی بین مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: انواع برهم کنش های قوی بین مولکولی (Intermolecular) = ………….. تعریف پیوند کووالانسی = ………….. چگونگی تشکیل پیوند کووالانسی = ………….. تعریف پیوند یونی = ………….. چگونگی تشکیل پیوند یونی = ………….. تعریف پیوند فلزی  = ………….. چگونگی تشکیل پیوند فلزی = ………….. …

بیشتر بخوانید

برهم کنش های بین مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نوع ترکیبات حاوی برهم کنش = ………….. انواع برهم کنش های بین مولکولی (Intermolecular)  = ………….. برهم کنش های قوی بین مولکولی = ………….. ترتیب قدرت دیگر برهم کنش ها (نیروهای بین مولکولی) = ………….. تعریف نیروهای بین مولکولی (IMFs) = ………….. مقایسه قدرت …

بیشتر بخوانید

آنتالپی استاندارد ذوب و تبخیر در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: آنتالپی استاندارد ذوب در فلزات قلیایی = ………….. مفهوم پایین ­تر بودن نقطه­ ذوب یک ترکیب = ………….. نتیجه پایین ­تر بودن نقطه­ ذوب یک ترکیب = ………….. تعریف آنتالپی استاندارد ذوب (Standard enthalpy of fusion) = ………….. آنتالپی استاندارد تبخیر در فلزات …

بیشتر بخوانید

کاهندگی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: عامل کاهنده­ بسیار قوی = ………….. کاهندگی فلزات قلیایی = ………….. دلیل کاهندگی زیاد فلزات قلیایی = ………….. تعریف ماده­ کاهنده (Reductant) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. عناصر کمیاب گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. عنصر فوق العاده کمیاب در گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. کمیاب‌ترین عنصر در روی زمین بعد از اَستاتین (At) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

قابلیت چکش خواری و شکنندگی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی چکش خواری فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف چکش خواری (Malleability) = ………….. چگونگی شکنندگی فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف شکنندگی (Brittleness) = ………….. مفهوم سختی کمتر یک فلز = ………….. مفهوم سختی بیشتر یک فلز = …

بیشتر بخوانید

رسانایی الکتریسیته و گرما در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی رسانایی الکتریسیته و گرمای فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. نتیجه افزایش تعداد لایه های اصلی در فلز قلیایی = ………….. تعریف رسانایی (Conductance) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس

مطالب گفته شده در این نکته درسی: شرایط انجام واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس = ………….. نیم واکنش های انجام شده در واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس = ………….. جریان الکترون واکنش اکسایش و کاهش در یک سلول الکتروشیمیایی مربوط به روی و مس …

بیشتر بخوانید