چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

نکته های درسی

شرایط انحلال پذیری ترکیبات در آب

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف انحلال پذیری تعریف حلال تعریف ماده حل شونده راه تشخیص حلال و حل شونده در هنگام حلالیتِ بدون تغییر حالت تعریف انحلال پذیری در آب با ذکر مثال تعریف محلول سیرشده یا اشباع شرایط انحلال پذیری ترکیبات یونی و قطبی توضیح …

بیشتر بخوانید

طبقه بندی ترکیبات آلی توسط انحلال پذیری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: کاربرد آزمون انحلال پذیری حالت فیزیکیِ انحلال پذیری نوع اطلاعات بدست آمده از انحلال پذیری تعریف انحلال پذیری تعریف حلال تعریف ماده حل شونده طبقه بندی ترکیبات آلی توسط انحلال پذیری معرفی گروه S۱ تعداد کربن موجود در آمیدهایِ این گروه S۱ …

بیشتر بخوانید

جامدات بلوری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: اساس تقسیم بندی جامدات بلوری انواع جامدات بلوری تعریف جامدات یونی با ذکر مثال نوع اثرات بارهای الکتریکی مثبت و منفی بر یکدیگر چگونگی ایجاد کاتیون و آنیون در یک اتم تعریف کاتیون و آنیون توضیحی درباره انتقال الکترون از سدیم به …

بیشتر بخوانید

برهم کنش های بین مولکولی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع برهم کنش های بین مولکولی قوی ترین برهم کنش ها تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون ترتیب قدرت نیروهای بین مولکولی تعریف پیوند یونی تعریف پیوند فلزی تعریف نیروهای بین مولکولی انواع نیروهای واندروالس تعریف نیروی کیسوم با ذکر مثال …

بیشتر بخوانید

اتیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آلکن ها و نام دیگر آنها فرمول عمومی آلکن ها تعریف هیدروکربن فرمول مولکولی و ساختار اتیلن برخی خصوصیات اتیلن توضیحی درباره برخی خصوصیات اتیلن مقدار نقطه ذوب و جوش اتیلن تعریف مولکول غیرقطبی تعریف الکترونگاتیوی تعریف ممان دوقطبی پیوند یا …

بیشتر بخوانید

آلکن ها

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف آلکن (Alkene) = ………….. نام دیگر آلکن ها = ………….. فرمول عمومی آلکن ها = ………….. گروه عاملیِ آلکن ­ها =  ………….. مفهوم هیدروکربن (Hydrocarbon) = ………….. دلیل سیرنشده بودن آلکن ها = ………….. ساده ترین عضو آلکن ها = ………….. مفهوم …

بیشتر بخوانید

آلکان ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آلکان ها فرمول عمومی آلکان ها تعریف هیدروکربن فرمول مولکولی و ساختار متان برخی خصوصیات آلکان ها تعریف پیوند سیگما نوع هیبرید کربن در آلکان ها تریف هیبرید شدن مفهوم اوربیتال هیبریدی sp۳ نوع نیروی جاذبه بین مولکولی در آلکان ها …

بیشتر بخوانید

متان

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آلکان ها فرمول عمومی آلکان ها تعریف هیدروکربن و انواع آن انواع هیدروکربن های آلیفاتیک فرمول مولکولی و ساختار متان منابع متان دلیل نام متان به گاز مرداب توضیحی درباره برخی خصوصیات متان مقدار نقطه ذوب و جوش متان تعریف مولکول …

بیشتر بخوانید

محلول های مولال

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت کاربرد غلظت مولال تعریف خواص کولیگاتیو تعریف غلظت مولال یا مولالیته راه محاسبه مولال اثر تغییر دما بر روی مولالیته مفهوم محلول ۱ مولال اوره مولالیته ی محلول بسیار رقیق تعریف مولاریته توضیح …

بیشتر بخوانید

محلول های نرمال

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت تعریف غلظت نرمال یا نرمالیته راه محاسبه نرمال واحد استفاده شده در غلظت نرمال مفهوم محلول ۱ نرمال کلریدریک اسید تعریف اکی والان تعریف جرم مولی تعیین ظرفیت برای محاسبه اکی والان رابطه …

بیشتر بخوانید