شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

نکته های درسی

محلول های درصدی وزنی حجمی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت شرایط رقیق و غلیظ بودن محلول کاربرد غلظت درصدی وزنی حجمی تعریف غلظت درصدی وزنی حجمی فرمول محاسبه غلظتِ w/v تعریف محلول نوع واحدهای بکار رفته در این نوع غلظت مفهوم محلول ۷۵ …

بیشتر بخوانید

محلول های درصدی وزنی وزنی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت شرایط رقیق و غلیظ بودن محلول کاربرد غلظت درصدی وزنی وزنی تعریف غلظت درصدی وزنی وزنی فرمول محاسبه غلظتِ w/w تعریف محلول نوع واحدهای بکار رفته در این نوع غلظت مفهوم محلول ۵ …

بیشتر بخوانید

ماهیت دوگانه موج-ذره برای الکترون

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نور دلیل رفتار موجی نور دلیل رفتار ذره ای نور تعریف فوتون مفهوم کوانتوم انرژی مقدار طول موج نور قابل دید نظر لویی دوبری درباره ماهیت الکترون راه اثبات خصلت موجی الکترون رابطه طول موج تعریف طول موج رابطه طول موج …

بیشتر بخوانید

ایزومرهای بوتیل استات و بوتانول

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ترکیب بوتیل استات و بوتانول دارای ایزومر های مختلف هستند، یعنی چه؟ ایزومرها در چه چیزهایی با یکدیگر متفاوت می ‌شوند؟ ایزومر یا همپار چیست؟ در ایزومر های یک هیدروکربن، از چه بنیان‌ هایی استفاده می شود؟ بنیان نرمال، چه مفهومی دارد؟ با …

بیشتر بخوانید

انواع غلظت

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت شرایط رقیق و غلیظ بودن محلول انواع غلظت تعریف غلظت وزنی حجمی یا معمولی تعریف غلظت مولار یا مولاریته تعریف غلظت نرمال یا نرمالیته تعریف غلظت مولال یا مولالیته تعریف غلظت درصدی وزنی …

بیشتر بخوانید

الکترون

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف اتم اولین ذره زیراتمی شناخته شده کاشف الکترون گفته جرج جانستون استونی بر مبنای آزمایشات فارادی زمینه آزمایشات مایکل فارادی تعریف برقکافت یا الکترولیز با ذکر مثال عناصر کشف شده توسط همفری دیوی نتیجه کشف عناصر دیوی دانلود فایل صوتی :

بیشتر بخوانید

اتم

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف عنصر طبق گفته رابرت بویل تعریف ذرات سازنده عناصر طبق گفته جان دالتون تعریف اتم مهم ترین ذرات بنیادی یا زیراتمی نظریه اتمی لوسیپوس و دموکریتوس نظر ارسطو درباره ماده نظریه جان دالتون اصول رد شده در نظریه جان دالتون با …

بیشتر بخوانید