شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

نکته های درسی

ساختارهای پیشنهادی برای اتم

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مدل های پیشنهادی برای اتم ویژگی های ساختار پیشنهادی دموکریت (دموکریتوس) برای اتم ویژگی های ساختار پیشنهادی جان دالتون برای اتم ویژگی های ساختار پیشنهادی جوزف تامسون برای اتم نام مدل اتمی تامسون ویژگی های ساختار پیشنهادی ارنست رادرفورد برای اتم نام …

بیشتر بخوانید

نظریه فوق مزدوج شدن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون تعریف نظریه فوق مزدوج شدن مفهوم فوق مزدوج شدن تعریف پیوند پای نوع قدرت پیوند پای تشکیل شده در فوق مزدوج شدن نتیجه فوق مزدوج شدن توضیح فوق مزدوج شدن کاتیون …

بیشتر بخوانید

نظریه رزونانس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون تعریف نظریه رزونانس مفهوم رزونانس تعریف ساختارهای رزونانسی و هیبرید رزونانس شروط رزونانس و علامت آن توجیه ساختار مولکولی اوزون تعریف پیوند داتیو تعریف بار قراردادی راه محاسبه بار قراردادی نوع …

بیشتر بخوانید

مقایسه هیبریداسیون متان و اتیلن و استیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: توضیح هیبریداسیون کربن در متان و نوع ساختار هیبریدی آن توضیح هیبریداسیون کربن در اتیلن و نوع ساختار هیبریدی آن تعریف پیوند سیگما و پای توضیح هیبریداسیون کربن در استیلن و نوع ساختار هیبریدی آن ویژگی های پیوند با توجه به خصلت …

بیشتر بخوانید

مقایسه قدرت بازی ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ثابت یونش باز و نماد آن مفهوم کوچکی و بزرگی pKb رابطه ثابت تفکیک باز موارد مورد استفاده در نمایش قدرت بازیِ یک باز به صورت مقایسه ای موارد مورد بررسی در مقایسه قدرت بازی ترکیبات آلی مقایسه قدرت بازی در …

بیشتر بخوانید

مقایسه قدرت اسیدی ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ثابت یونش اسید و نماد آن مفهوم کوچکی و بزرگی pKa رابطه ثابت تفکیک اسید موارد مورد بررسی در مقایسه قدرت اسیدی ترکیبات آلی مقایسه قدرت اسیدی اتانوئیک اسید و بوتانوئیک اسید با توجه به تغییرات دما مقایسه قدرت اسیدی هیدروکلریک …

بیشتر بخوانید

روش گسستن در سنتز ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف روش گسستن تعریف مولکول هدف نتیجه یک گسست معرفی سینتن کاتیونی و آنیونی کارهای انجام شده در مراحل گسست توضیحی درباره قطع پیوند و تغییر گروه عاملی توضیح مراحل گسستِ ترکیب مالتی استریاتین ساختار دی اتیل کتون ساختار وینیل پروپیونیک اسید …

بیشتر بخوانید

پرتوزایی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف پرتوزایی کاشف پرتو ایکس نوع تحقیقات هانری بکرل تعریف فسفرسانس تعریف طول موج توضیحی درباره چگونگی کشف پرتوزایی توسط بکرل نتیجه آزمایش بکرل توسط ماری کوری کاشف عناصر پرتوزای رادیم و پولونیم توضیح آزمایش رونتگن برای پرتوهای ایکس کاربرد پرتوهای ایکس …

بیشتر بخوانید

پرتوهای کاتدی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: معرفی لوله پرتوی کاتدی کاشف پرتوهای کاتدی توضیحی درباره آزمایش پلوکر پیشنهاد دهنده نام الکترون بر روی ذرات در آزمایش پلوکر نتیجه برخورد پرتوهای کاتدی به ماده فوئورسنت تعریف ماده فلوئورسنت با ذکر نمونه از آن تعریف طول موج نوع محاسبه تامسون …

بیشتر بخوانید

نظریه هیبرید شدن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون تعریف نظریه هیبرید شدن تعریف هیبرید شدن دلیل عدم معیار توجیه شکل مولکول ها با زاویه مقایسه نظریه ترکیب خطی اوربیتال های اتمی با هیبرید شدن مکان قرار گرفتن الکترون در …

بیشتر بخوانید