پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

نکته های درسی

انواع غلظت

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت شرایط رقیق و غلیظ بودن محلول انواع غلظت تعریف غلظت وزنی حجمی یا معمولی تعریف غلظت مولار یا مولاریته تعریف غلظت نرمال یا نرمالیته تعریف غلظت مولال یا مولالیته تعریف غلظت درصدی وزنی …

بیشتر بخوانید

الکترون

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف اتم اولین ذره زیراتمی شناخته شده کاشف الکترون گفته جرج جانستون استونی بر مبنای آزمایشات فارادی زمینه آزمایشات مایکل فارادی تعریف برقکافت یا الکترولیز با ذکر مثال عناصر کشف شده توسط همفری دیوی نتیجه کشف عناصر دیوی دانلود فایل صوتی :

بیشتر بخوانید

اتم

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف عنصر طبق گفته رابرت بویل تعریف ذرات سازنده عناصر طبق گفته جان دالتون تعریف اتم مهم ترین ذرات بنیادی یا زیراتمی نظریه اتمی لوسیپوس و دموکریتوس نظر ارسطو درباره ماده نظریه جان دالتون اصول رد شده در نظریه جان دالتون با …

بیشتر بخوانید