شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

نکته های درسی

تفاوت ترکیبات آلی با ترکیبات پلیمری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تفاوت های بین ترکیبات آلی و پلیمری تعریف خواص ماکروسکوپی توضیح تفاوت ترکیبات آلی و پلیمری در اندازه رنجیر تعریف ایزوتوپ مقایسه نمودار کسرمولی ذرات بر وزن مولکولی برای بنزوئیک اسید و پلی استایرن راه بهتر شدن خواص پلیمر نهایی بدست آمده …

بیشتر بخوانید

نظریه های ساختار مولکولی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: نظریه های مهم برای بررسی ساختار مولکول ها تعریف نظریه پیوند ظرفیت اشکال نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون دستاوردهای نظریه پیوند ظرفیت تعریف نظریه دافعه زوج الکترون لایه ظرفیت انواع دافعه های زوج الکترون تعریف لایه ظرفیت …

بیشتر بخوانید

آغازگر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آغازگر انواع ذرات فعال تعریف آغازگر رادیکالی نمونه های آغازگر رادیکالی توضیحی درباره مکانیسم تولید رادیکال فعال تعریف گروه آلکیل تعریف رادیکال تعریف مونومر تعریف پیوند کووالانسی تعریف آغازگر آنیونی  و انواع آن تعریف آغازگر نوکلئوفیلی آنیونی  و نمونه های آن …

بیشتر بخوانید

مونومر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف مونومر تعریف پیوند کووالانسی انواع ترکیبات آلی شرکت کننده در واکنش های پلیمریزاسیون تعریف مونومرهای وینیلی چند نمونه از مونومرهای وینیلی با توضیحی درباره ساختارشان تعریف مونومرهای حلقوی هتروسیکلی تعریف هترواتم چند نمونه از مونومرهای حلقوی هتروسیکلی با توضیحی درباره ساختارشان …

بیشتر بخوانید

پلیمر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف پلیمر از نظر هرمان استاودینگر تعریف پیوند کووالانسی ترکیبات مورد نیاز برای تولید یک پلیمر تعریف مونومر مونومر مورد نیاز برای ساخت پلیمر پلی اتیلن خواص پلیمرها مقاومت پلیمر در برابر مقدار خاصی از حرارت اساس دسته بندی پلیمرها دانلود فایل …

بیشتر بخوانید

محلول های مولار

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت تعریف غلظت مولار یا مولاریته راه محاسبه مولار اثر تغییر دما بر روی مولاریته واحد استفاده شده در غلظت مولار مفهوم محلول ۱ مولار سدیم هیدروکسید تعریف جرم مولی رابطه های بکار رفته …

بیشتر بخوانید

اصل عدم قطعیت

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: ارائه دهنده اصل عدم قطعیت تعریف اصل عدم قطعیت رابطه اندازه حرکت الکترون مفهوم کوانتیده راه تعیین مکان یک ذره مثل الکترون تعیین مکان الکترون بر اساس مدل اتمی بوهر نظر بوهر درباره الکترون نام مدل اتمی بوهر رابطه بین انرژی یک …

بیشتر بخوانید

تئوری مکانیک کوانتومی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: ارائه دهنده تئوری مکانیک کوانتومی نظر اروین شرودینگر درباره پیوندهای بین مولکول ها اساس معادله شرودینگر پیشنهاد دهنده ماهیت موجی الکترون نظر دوبری درباره الکترون ها توضیحی درباره معادله شرودینگر بر حسب تابع موجی تعریف تابع موجی الکترون رابطه بین موج و …

بیشتر بخوانید

مدل کوانتومی اتم

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: اساس مدل پیشنهادی اروین شرودینگر برای اتم نظر شرودینگر درباره الکترون ها تعریف اوربیتال راه مشخص کردن موقعیت اوربیتال تعریف عدد کوانتومی اصلی تعریف عدد کوانتومی فرعی تعریف عدد کوانتومی مغناطیسی ویژگی های ساختار پیشنهادی اروین شرودینگر برای اتم دانلود فایل صوتی …

بیشتر بخوانید

محلول های درصدی حجمی حجمی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت شرایط رقیق و غلیظ بودن محلول کاربرد غلظت درصدی حجمی حجمی تعریف غلظت درصدی حجمی حجمی فرمول محاسبه غلظتِ v/v تعریف محلول نوع واحدهای بکار رفته در این نوع غلظت مفهوم محلول ۹۶ …

بیشتر بخوانید