شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

نکته های درسی

گسست ترکیبات آروماتیک

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: توضیحی درباره گسستن یک ترکیب آلی یا مولکول هدف راه های قطع گسست گروه های اتصال به حلقه آروماتیک توضیح درباره جدا کردن برخی گروه ها از حلقه راه نشاندن گروه آسیل بر روی حلقه در مرحله سنتز نقش اسید لوویس در …

بیشتر بخوانید

جدول مندلیف

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: ارائه دهنده جدول اولیه عناصر مبنای جدول تناوبی امروزی و دلیل آن توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر لاووازیه توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر برزلیوس توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر دوبراینر اساس قرار گرفتن عناصر در جدول …

بیشتر بخوانید

عناصر تقارن در مولکول

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف عمل تقارن در مولکول انواع عمل تقارن انواع عنصر تقارن نماد شون فیلز توضیح درباره صفحه تقارن و نماد آن انواع عمل انعکاس توضیح درباره مرکز تقارن یا مرکز وارونگی و نماد آن تعریف عمل وارونگی توضیح درباره محور دوران محض …

بیشتر بخوانید

ایزومری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ایزومری یا همپاری مفهوم کلمه ایزومری تعریف ایزومر یا همپار نوع تفاوت های بین ترکیبات ایزومر انواع ایزومری تعریف ایزومری ساختاری با ذکر مثال تعریف ایزومری فضایی با ذکر مثال دانلود فایل صوتی :

بیشتر بخوانید

تعیین نوع گروه انحلال پذیری در ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف انحلال پذیری معرفی گروه S۱ با ذکر مثال تعداد کربن موجود در آمیدهایِ این گروه S۱ دلیل بالا بودن نقطه ذوب در آمیدها تعریف پیوند هیدروژنی معرفی گروه SA با ذکر مثال تعداد کربن موجود در اسیدهای یک عاملیِ این گروه SA …

بیشتر بخوانید

ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس تعریف پیوند داتیو نوع برهم کنش در کمپلکس ها تعریف لیگاند لیگاندها و فلزات واسطه یا یون فلزی آنها از نظر لوویس چند نمونه کمپلکس کاشف اولین ترکیب کوئوردیناسیون نام ترکیب آبی پروس فرمول آهن III هگزا …

بیشتر بخوانید

غلظت p.p.m و غلظت p.p.b

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت تعریف غلظت p.p.m مفهوم ۲۰ ppm تعریف غلظت p.p.b راه در نظر گرفتن واحد برای غلظت p.p.m و غلظت p.p.b معادل واحد ppm توضیح ساخت محلول ۲ ppm از سدیم در آب مقدار …

بیشتر بخوانید

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامکی اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف پایداری سینتیکی تعریف پایداری ترمودینامیکی توضیحی در مورد ارتباط سطح انرژی HOMO و پایداری سینتیکی تعریف HOMO توضیحی درمورد ارتباط پایداری ترمودینامکی با واکنش پذیری مقایسه پایداری مولکول اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان با ذکر دلیل مفهوم رزونانس چگونگی تشکیل …

بیشتر بخوانید

پایداری سینتیکی و ترمودینامکی اتیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: ساده ترین عضو از دسته آلکن ها نوع ترکیبات آلکن تعریف نظریه اوربیتال مولکولی دلیل استفاده از نظریه اوربیتال مولکولی هوکل تعریف پایداری سینتیکی تعریف پایداری ترمودینامیکی تعریف اوربیتال مولکولی پیوندی و ضدپیوندی دیاگرام اوربیتال مولکولی طبق نظریه اوربیتال مولکولی هوکل نوع …

بیشتر بخوانید

نظریه اتمی بوهر – سامرفلد

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: کاربردهای نظریه اتمی نیلز بور (بوهر) نوع پیش بینی خطوط طیفی توسط بوهر تعریف چندگانگی خط های طیفی توضیح جهش الکترون در یک اتم مقایسه نظریه بوهر و نظریه سامرفلد درباره هسته اتم هیدروژن اعداد کوانتومی لازم برای تعیین دقیق انرژی الکترون …

بیشتر بخوانید