شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

نکته های درسی

روش گسستن در سنتز ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف روش گسستن تعریف مولکول هدف نتیجه یک گسست معرفی سینتن کاتیونی و آنیونی کارهای انجام شده در مراحل گسست توضیحی درباره قطع پیوند و تغییر گروه عاملی توضیح مراحل گسستِ ترکیب مالتی استریاتین ساختار دی اتیل کتون ساختار وینیل پروپیونیک اسید …

بیشتر بخوانید

پرتوزایی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف پرتوزایی کاشف پرتو ایکس نوع تحقیقات هانری بکرل تعریف فسفرسانس تعریف طول موج توضیحی درباره چگونگی کشف پرتوزایی توسط بکرل نتیجه آزمایش بکرل توسط ماری کوری کاشف عناصر پرتوزای رادیم و پولونیم توضیح آزمایش رونتگن برای پرتوهای ایکس کاربرد پرتوهای ایکس …

بیشتر بخوانید

پرتوهای کاتدی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: معرفی لوله پرتوی کاتدی کاشف پرتوهای کاتدی توضیحی درباره آزمایش پلوکر پیشنهاد دهنده نام الکترون بر روی ذرات در آزمایش پلوکر نتیجه برخورد پرتوهای کاتدی به ماده فوئورسنت تعریف ماده فلوئورسنت با ذکر نمونه از آن تعریف طول موج نوع محاسبه تامسون …

بیشتر بخوانید

نظریه هیبرید شدن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون تعریف نظریه هیبرید شدن تعریف هیبرید شدن دلیل عدم معیار توجیه شکل مولکول ها با زاویه مقایسه نظریه ترکیب خطی اوربیتال های اتمی با هیبرید شدن مکان قرار گرفتن الکترون در …

بیشتر بخوانید

نظریه لوویس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون تعریف نظریه لوویس مفهوم اُکتت لیست عناصر در گروه گازهای نجیب تعریف لایه ظرفیت یا والانس راه حل سریع برای رسیدن به الکترون های ظرفیتی توضیح لایه ظرفیت در یون های …

بیشتر بخوانید

طیف مادون قرمز یا فروسرخ یا IR

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف تابش الکترومغناطیس شرایط جذب فرکانس هایی از ناحیه مادون قرمز یا فروسرخ مقایسه طول موج ناحیه مادون قرمز با ناحیه مرئی و ریز موج تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون مقدار طول موج ناحیه مرئی یا Vis تبدیل واحد نانومتر …

بیشتر بخوانید

رزونانس مغناطیسی هسته یا NMR

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف رزونانس مغناطیسی هسته یا NMR نتیجه تفسیر صحیح از طیف NMR ماهیت هسته ها نوع هسته های جذب شده در NMR نام طیف های حاصل از هسته های جذب شده در NMR نوع هسته های جذب نشده در NMR تعریف عدد …

بیشتر بخوانید

روش استوکیومتری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی راه های محاسبات لازم برای ساخت محلول تعریف روش استوکیومتری نوع غلظت مورد استفاده در روش استوکیومتری تعریف غلظت مولی یا مولاریته مفهوم غلظت توضیح استفاده از روش استوکیومتری در تهیه محلول از جامدات توضیح …

بیشتر بخوانید

طبقه بندی پلیمرها بر اساس منشأ پلیمر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمرها بر اساس منشأ تعریف پلیمرهای طبیعی با ذکر مثال معرفی پروتئین تعریف پیوند پپتیدی تعریف گروه آلکیل توضیحی درباره پلی ساکاریدها یا بسپارهای قندی معرفی گلوکز و توضیحی درباره فرم خطی و حلقوی آن توضیحی درباره تعیین فرم های D …

بیشتر بخوانید

شرایط انحلال پذیری ترکیبات در آب

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف انحلال پذیری تعریف حلال تعریف ماده حل شونده راه تشخیص حلال و حل شونده در هنگام حلالیتِ بدون تغییر حالت تعریف انحلال پذیری در آب با ذکر مثال تعریف محلول سیرشده یا اشباع شرایط انحلال پذیری ترکیبات یونی و قطبی توضیح …

بیشتر بخوانید