جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

نکته های درسی

تعیین نوع گروه انحلال پذیری در ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف انحلال پذیری معرفی گروه S۱ با ذکر مثال تعداد کربن موجود در آمیدهایِ این گروه S۱ دلیل بالا بودن نقطه ذوب در آمیدها تعریف پیوند هیدروژنی معرفی گروه SA با ذکر مثال تعداد کربن موجود در اسیدهای یک عاملیِ این گروه SA …

بیشتر بخوانید

ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس تعریف پیوند داتیو نوع برهم کنش در کمپلکس ها تعریف لیگاند لیگاندها و فلزات واسطه یا یون فلزی آنها از نظر لوویس چند نمونه کمپلکس کاشف اولین ترکیب کوئوردیناسیون نام ترکیب آبی پروس فرمول آهن III هگزا …

بیشتر بخوانید

غلظت p.p.m و غلظت p.p.b

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت تعریف غلظت p.p.m مفهوم ۲۰ ppm تعریف غلظت p.p.b راه در نظر گرفتن واحد برای غلظت p.p.m و غلظت p.p.b معادل واحد ppm توضیح ساخت محلول ۲ ppm از سدیم در آب مقدار …

بیشتر بخوانید

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامکی اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف پایداری سینتیکی تعریف پایداری ترمودینامیکی توضیحی در مورد ارتباط سطح انرژی HOMO و پایداری سینتیکی تعریف HOMO توضیحی درمورد ارتباط پایداری ترمودینامکی با واکنش پذیری مقایسه پایداری مولکول اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان با ذکر دلیل مفهوم رزونانس چگونگی تشکیل …

بیشتر بخوانید

پایداری سینتیکی و ترمودینامکی اتیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: ساده ترین عضو از دسته آلکن ها نوع ترکیبات آلکن تعریف نظریه اوربیتال مولکولی دلیل استفاده از نظریه اوربیتال مولکولی هوکل تعریف پایداری سینتیکی تعریف پایداری ترمودینامیکی تعریف اوربیتال مولکولی پیوندی و ضدپیوندی دیاگرام اوربیتال مولکولی طبق نظریه اوربیتال مولکولی هوکل نوع …

بیشتر بخوانید

نظریه اتمی بوهر – سامرفلد

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: کاربردهای نظریه اتمی نیلز بور (بوهر) نوع پیش بینی خطوط طیفی توسط بوهر تعریف چندگانگی خط های طیفی توضیح جهش الکترون در یک اتم مقایسه نظریه بوهر و نظریه سامرفلد درباره هسته اتم هیدروژن اعداد کوانتومی لازم برای تعیین دقیق انرژی الکترون …

بیشتر بخوانید

ساختارهای پیشنهادی برای اتم

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مدل های پیشنهادی برای اتم ویژگی های ساختار پیشنهادی دموکریت (دموکریتوس) برای اتم ویژگی های ساختار پیشنهادی جان دالتون برای اتم ویژگی های ساختار پیشنهادی جوزف تامسون برای اتم نام مدل اتمی تامسون ویژگی های ساختار پیشنهادی ارنست رادرفورد برای اتم نام …

بیشتر بخوانید

نظریه فوق مزدوج شدن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون تعریف نظریه فوق مزدوج شدن مفهوم فوق مزدوج شدن تعریف پیوند پای نوع قدرت پیوند پای تشکیل شده در فوق مزدوج شدن نتیجه فوق مزدوج شدن توضیح فوق مزدوج شدن کاتیون …

بیشتر بخوانید

نظریه رزونانس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون تعریف نظریه رزونانس مفهوم رزونانس تعریف ساختارهای رزونانسی و هیبرید رزونانس شروط رزونانس و علامت آن توجیه ساختار مولکولی اوزون تعریف پیوند داتیو تعریف بار قراردادی راه محاسبه بار قراردادی نوع …

بیشتر بخوانید

مقایسه هیبریداسیون متان و اتیلن و استیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: توضیح هیبریداسیون کربن در متان و نوع ساختار هیبریدی آن توضیح هیبریداسیون کربن در اتیلن و نوع ساختار هیبریدی آن تعریف پیوند سیگما و پای توضیح هیبریداسیون کربن در استیلن و نوع ساختار هیبریدی آن ویژگی های پیوند با توجه به خصلت …

بیشتر بخوانید