پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

نکته های درسی

نظریه لوویس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون تعریف نظریه لوویس مفهوم اُکتت لیست عناصر در گروه گازهای نجیب تعریف لایه ظرفیت یا والانس راه حل سریع برای رسیدن به الکترون های ظرفیتی توضیح لایه ظرفیت در یون های …

بیشتر بخوانید

طیف مادون قرمز یا فروسرخ یا IR

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف تابش الکترومغناطیس شرایط جذب فرکانس هایی از ناحیه مادون قرمز یا فروسرخ مقایسه طول موج ناحیه مادون قرمز با ناحیه مرئی و ریز موج تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون مقدار طول موج ناحیه مرئی یا Vis تبدیل واحد نانومتر …

بیشتر بخوانید

رزونانس مغناطیسی هسته یا NMR

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف رزونانس مغناطیسی هسته یا NMR نتیجه تفسیر صحیح از طیف NMR ماهیت هسته ها نوع هسته های جذب شده در NMR نام طیف های حاصل از هسته های جذب شده در NMR نوع هسته های جذب نشده در NMR تعریف عدد …

بیشتر بخوانید

روش استوکیومتری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی راه های محاسبات لازم برای ساخت محلول تعریف روش استوکیومتری نوع غلظت مورد استفاده در روش استوکیومتری تعریف غلظت مولی یا مولاریته مفهوم غلظت توضیح استفاده از روش استوکیومتری در تهیه محلول از جامدات توضیح …

بیشتر بخوانید

طبقه بندی پلیمرها بر اساس منشأ پلیمر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمرها بر اساس منشأ تعریف پلیمرهای طبیعی با ذکر مثال معرفی پروتئین تعریف پیوند پپتیدی تعریف گروه آلکیل توضیحی درباره پلی ساکاریدها یا بسپارهای قندی معرفی گلوکز و توضیحی درباره فرم خطی و حلقوی آن توضیحی درباره تعیین فرم های D …

بیشتر بخوانید

شرایط انحلال پذیری ترکیبات در آب

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف انحلال پذیری تعریف حلال تعریف ماده حل شونده راه تشخیص حلال و حل شونده در هنگام حلالیتِ بدون تغییر حالت تعریف انحلال پذیری در آب با ذکر مثال تعریف محلول سیرشده یا اشباع شرایط انحلال پذیری ترکیبات یونی و قطبی توضیح …

بیشتر بخوانید

طبقه بندی ترکیبات آلی توسط انحلال پذیری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: کاربرد آزمون انحلال پذیری حالت فیزیکیِ انحلال پذیری نوع اطلاعات بدست آمده از انحلال پذیری تعریف انحلال پذیری تعریف حلال تعریف ماده حل شونده طبقه بندی ترکیبات آلی توسط انحلال پذیری معرفی گروه S۱ تعداد کربن موجود در آمیدهایِ این گروه S۱ …

بیشتر بخوانید

جامدات بلوری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: اساس تقسیم بندی جامدات بلوری انواع جامدات بلوری تعریف جامدات یونی با ذکر مثال نوع اثرات بارهای الکتریکی مثبت و منفی بر یکدیگر چگونگی ایجاد کاتیون و آنیون در یک اتم تعریف کاتیون و آنیون توضیحی درباره انتقال الکترون از سدیم به …

بیشتر بخوانید

برهم کنش های بین مولکولی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع برهم کنش های بین مولکولی قوی ترین برهم کنش ها تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون ترتیب قدرت نیروهای بین مولکولی تعریف پیوند یونی تعریف پیوند فلزی تعریف نیروهای بین مولکولی انواع نیروهای واندروالس تعریف نیروی کیسوم با ذکر مثال …

بیشتر بخوانید

اتیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آلکن ها و نام دیگر آنها فرمول عمومی آلکن ها تعریف هیدروکربن فرمول مولکولی و ساختار اتیلن برخی خصوصیات اتیلن توضیحی درباره برخی خصوصیات اتیلن مقدار نقطه ذوب و جوش اتیلن تعریف مولکول غیرقطبی تعریف الکترونگاتیوی تعریف ممان دوقطبی پیوند یا …

بیشتر بخوانید