شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

نکته های درسی

طبقه بندی پلیمرها بر اساس شکل زنجیر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمرها بر اساس شکل زنجیر تعریف پلیمر خطی تعریف پلیمر شاخه دار نوع فرآیند نامطلوب در پلیمریزاسیون تعریف پلیمر نردبانی نوع پلیمرهای قابل ذوب نوع پلیمرهای غیر قابل ذوب و دلیل آن تعریف پلیمر شبکه ای تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند …

بیشتر بخوانید

اسید و باز

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: نمونه اسید و بازهای موجود در طبیعت تعریف اسید و باز نظریه های مختلف برای تعریف اسید و باز عنصر سازنده اسیدها از نظر لاووازیه و دیوی تعریف اسید و باز طبق نظریه آرنیوس با ذکر مثال تعریف اکسید اسیدی با ذکر …

بیشتر بخوانید

فنل ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: معرفی فنل ها ساده ترین عضو از فنل ها و نام قدیمی آن کاربرد فنل از نظر جوزف لیستر خاصیت ترکیب سالیسیلیک اسید نوع مشتق مورد استفاده از سالیسیلیک اسید ساختار سالیسیلیک اسید و آسپیرین کاربردهای فنل ها و مشتقات آن مفهوم …

بیشتر بخوانید

نوشتن مکانیسم واکنش های شیمی آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مبنای واکنش های شیمی آلی تعریف اسید و باز بر طبق نظریه لوویس مکان مشخص کردن اسید و باز لوویس در واکنش های شیمی آلی نمونه ای از ترکیب آلی با مشخص کردن LA و LB خصوصیات واکنشگر اسید و باز لوویس …

بیشتر بخوانید

گسست ترکیبات آروماتیک

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: توضیحی درباره گسستن یک ترکیب آلی یا مولکول هدف راه های قطع گسست گروه های اتصال به حلقه آروماتیک توضیح درباره جدا کردن برخی گروه ها از حلقه راه نشاندن گروه آسیل بر روی حلقه در مرحله سنتز نقش اسید لوویس در …

بیشتر بخوانید

جدول مندلیف

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: ارائه دهنده جدول اولیه عناصر مبنای جدول تناوبی امروزی و دلیل آن توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر لاووازیه توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر برزلیوس توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر دوبراینر اساس قرار گرفتن عناصر در جدول …

بیشتر بخوانید

عناصر تقارن در مولکول

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف عمل تقارن در مولکول انواع عمل تقارن انواع عنصر تقارن نماد شون فیلز توضیح درباره صفحه تقارن و نماد آن انواع عمل انعکاس توضیح درباره مرکز تقارن یا مرکز وارونگی و نماد آن تعریف عمل وارونگی توضیح درباره محور دوران محض …

بیشتر بخوانید

ایزومری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ایزومری یا همپاری مفهوم کلمه ایزومری تعریف ایزومر یا همپار نوع تفاوت های بین ترکیبات ایزومر انواع ایزومری تعریف ایزومری ساختاری با ذکر مثال تعریف ایزومری فضایی با ذکر مثال دانلود فایل صوتی :

بیشتر بخوانید

تعیین نوع گروه انحلال پذیری در ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف انحلال پذیری معرفی گروه S۱ با ذکر مثال تعداد کربن موجود در آمیدهایِ این گروه S۱ دلیل بالا بودن نقطه ذوب در آمیدها تعریف پیوند هیدروژنی معرفی گروه SA با ذکر مثال تعداد کربن موجود در اسیدهای یک عاملیِ این گروه SA …

بیشتر بخوانید

ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس تعریف پیوند داتیو نوع برهم کنش در کمپلکس ها تعریف لیگاند لیگاندها و فلزات واسطه یا یون فلزی آنها از نظر لوویس چند نمونه کمپلکس کاشف اولین ترکیب کوئوردیناسیون نام ترکیب آبی پروس فرمول آهن III هگزا …

بیشتر بخوانید