شنبه , آبان ۲۶ ۱۳۹۷

نکته های درسی

گروه های هدایت کننده ارتو پارا و متا در ترکیبات آروماتیک

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: توضیح درباره نقش اسید و باز گروه های متصل به حلقه آروماتیک توضیح موقعیت ارتو ، پارا و متا روی حلقه با ذکر مثال دلیل هدایت کنندگی ارتو ، پارا و متا برای برخی گروه ها تعریف گروه های هدایت کننده ارتو …

بیشتر بخوانید

تعادل شیمیایی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: نوع واکنش های رفت و برگشت رابطه بیان سرعت واکنش رفت و سرعت واکنش برگشت تعریف واکنش بنیادی تعریف ثابت تعادل و نماد آن توضیح سرعت واکنش رفت و برگشت در هر مرحله از واکنش NO۲Cl مراحل واکنش تجزیه نیتریل کلرید و …

بیشتر بخوانید

سینتیک شیمیایی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: نوع منفعت سرعت در شیمی راه های انجام افزایش یا کاهش سرعت انواع واکنش های موجود در طبیعت با ذکر مثال نقش ترمودینامیک و سینتیک در واکنش ها تعریف سینتیک تعریف ترمودینامیک تعریف آنتروپی تعریف سرعت واکنش نوع ویژگی های اندازه گیری …

بیشتر بخوانید

ترمودینامیک شیمیایی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ترمودینامیک نوع پیش گویی در مورد واکنش شیمیایی توسط ترمودینامیک تعریف آنتروپی مقایسه سینتیک و ترمودینامیک تعریف واکنش خود به خودی تعریف ترموشیمی یا گرما شیمی تعریف تبادل انرژی مفهوم گرما دانلود فایل صوتی :

بیشتر بخوانید

طبقه بندی پلیمرها بر اساس شکل زنجیر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمرها بر اساس شکل زنجیر تعریف پلیمر خطی تعریف پلیمر شاخه دار نوع فرآیند نامطلوب در پلیمریزاسیون تعریف پلیمر نردبانی نوع پلیمرهای قابل ذوب نوع پلیمرهای غیر قابل ذوب و دلیل آن تعریف پلیمر شبکه ای تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند …

بیشتر بخوانید

اسید و باز

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: نمونه اسید و بازهای موجود در طبیعت تعریف اسید و باز نظریه های مختلف برای تعریف اسید و باز عنصر سازنده اسیدها از نظر لاووازیه و دیوی تعریف اسید و باز طبق نظریه آرنیوس با ذکر مثال تعریف اکسید اسیدی با ذکر …

بیشتر بخوانید

فنل ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: معرفی فنل ها ساده ترین عضو از فنل ها و نام قدیمی آن کاربرد فنل از نظر جوزف لیستر خاصیت ترکیب سالیسیلیک اسید نوع مشتق مورد استفاده از سالیسیلیک اسید ساختار سالیسیلیک اسید و آسپیرین کاربردهای فنل ها و مشتقات آن مفهوم …

بیشتر بخوانید

نوشتن مکانیسم واکنش های شیمی آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مبنای واکنش های شیمی آلی تعریف اسید و باز بر طبق نظریه لوویس مکان مشخص کردن اسید و باز لوویس در واکنش های شیمی آلی نمونه ای از ترکیب آلی با مشخص کردن LA و LB خصوصیات واکنشگر اسید و باز لوویس …

بیشتر بخوانید

گسست ترکیبات آروماتیک

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: توضیحی درباره گسستن یک ترکیب آلی یا مولکول هدف راه های قطع گسست گروه های اتصال به حلقه آروماتیک توضیح درباره جدا کردن برخی گروه ها از حلقه راه نشاندن گروه آسیل بر روی حلقه در مرحله سنتز نقش اسید لوویس در …

بیشتر بخوانید

جدول مندلیف

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: ارائه دهنده جدول اولیه عناصر مبنای جدول تناوبی امروزی و دلیل آن توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر لاووازیه توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر برزلیوس توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر دوبراینر اساس قرار گرفتن عناصر در جدول …

بیشتر بخوانید