دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

نکته های درسی

تعیین فرمول مولکولی و درجه­ سیرناشدگی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعیین فرمول مولکولی و درجه­ سیرناشدگی با توجه به جرم مولکولیِ ماده­ مجهول در طیف­ سنج جرمی؟ مشخص کردن ساختار این ماده مجهول؟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

قاعده سیزده

مطالب گفته شده در این نکته درسی: قاعده­ سیزده چیست؟ جرم مولی، چگونه جرمی است؟ نماد و واحد آن چیست؟ جرم مولی در مقایسه با جرم چه اتمی است؟ جرم مولکولی، چیست؟ روش قاعده­  سیزده شامل چه مراحلی است؟ عدد ۱۳ چه مفهومی دارد؟ رابطه­ محاسبه­ ضریب کمبود هیدروژن، در …

بیشتر بخوانید

تعیین ساختار ماده­ مجهول با توجه به فرمول مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فرمول مولکولی یک ماده­ مجهول C۷H۱۴O۲ است. ساختار آن را تعیین کنید؟ طیف مادون قرمز (IR) چگونه طیفی است؟ مقدار فرکانس تابش مادون قرمز چقدر است؟ چه نوع حرکت ­هایی از مولکول در ناحیه مادون قرمز فعال هستند؟ مقدار طول موج آن چقدر …

بیشتر بخوانید

ضریب کمبود هیدروژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ضریب کمبود هیدروژن یا ضریب غیراشباع چیست؟ ضریب کمبود هیدروژن چه مزیّتی دارد؟ ترکیب مجهولی با ضریب کمبود هیدروژن ۱ ، ۲ ، ۴ به بالا چه ویژگی هایی دارد؟ یک درجه سیرناشدگی (۱DU) برای ترکیب آلی چه مفهومی دارد؟ پیوند پای چگونه …

بیشتر بخوانید

نمونه محاسبات اعداد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی: محاسبه­ عدد اکسایش اتم P و Cr در ترکیبات فسفریک اسید و یون دی کرومات؟ محاسبه­ عدد اکسایش اتم C در ترکیب استیک اسید؟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

اعداد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی: محرک لازم برای انجام اعمال اکسایش و کاهش چه هستند؟ اعداد اکسایش چگونه اعدادی هستند؟ افزایش و کاهش عدد اکسایش، به چه معنی است؟ چه قواعدی برای تعیین عدد اکسایش ترکیبات معدنی بکار می رود؟ چه قواعدی برای تعیین عدد اکسایش ترکیبات آلی …

بیشتر بخوانید

واکنش های اکسایش و کاهش

مطالب گفته شده در این نکته درسی: واکنش ­های اکسایش – کاهش بر چه  اساسی انجام می شوند؟ عدد اکسایش چیست؟ اکسایش و کاهش چطور فرآیندی هستند؟ در واکنش سوختن منیزیم در اکسیژن، کدامیک از اتم ها اکسید و کدامیک کاهیده شده است؟ نیم­ واکنش های مربوط به واکنش سوختن …

بیشتر بخوانید

تهیه محلول های رقیق تر از محلول غلیظ

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای اینکه بتوانیم از محلول غلیظ یک محلول رقیق تری بسازیم، چه راهی وجود دارد؟ محلول های درصدی چگونه محلول هایی هستند؟ و اینکه غلظت در آنها چند نوع می باشد؟ محلول های مولار چگونه محلول هایی هستند؟ محلول های نرمال چگونه محلول …

بیشتر بخوانید

اشباع شدگی ترمودینامیکی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: همترازی چیست؟ اگر یک میدان مغناطیسی خارجی به هسته هیدروژن اعمال کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ با اعمال میدان مغناطیسی خارجی، آیا تغییری در همترازی پیش می آید یا خیر؟ آیا قدرت میدان مغناطیسی خارجی اعمال شده اهمیت دارد؟ اختلاف انرژی بین دو …

بیشتر بخوانید

انواع ایزومری ساختاری

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ایزومری چیست؟ ایزومری ساختاری چه نوع ایزومری است؟ چند نوع می باشد؟ ایزومر یا همپار به چه نوع ترکیباتی گفته می‌شود؟ ایزومری زنجیری یا اسکلتی، چگونه ایزومری است؟ با ذکر مثال ایزومری موضعی، چگونه ایزومری است؟ با ذکر مثال ایزومری گروه عاملی، چگونه …

بیشتر بخوانید