دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

نکته های درسی

واکنش های آلکن ها

مطالب گفته شده در این نکته درسی: انواع واکنش های انجام شده توسط آلکن ها = ………….. تعریف واکنش های افزایشی = ………….. نتیجه واکنش های افزایشی ترکیبات اولفینی همراه با مثال = ………….. اساس تفاوت در واکنش های آلکن ها با یکدیگر = ………….. نوع اتفاق در واکنش های آلکن …

بیشتر بخوانید

درخشندگی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: میزان درخشندگیِ فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. دلیل براق و با درخشش دیده شدن فلزات قلیایی = ………….. شرح مکانیسم تابش انرژی در فلزات قلیایی = ………….. دلیل پس دادن انرژی جذب شده به صورت تابش در فلزات قلیایی = ………….. …

بیشتر بخوانید

چگالی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مقایسه چگالی (Density) فلزات قلیایی در میان عناصر جدول تناوبی = ………….. پایین­ ترین چگالی در میان فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف چگالی = ………….. مقایسه چگالی لیتیم، سدیم و پتاسیم نسبت به آب = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

سختی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: خاصیت فلزات گروه اولِ جدول تناوبی از نظر نرم یا سخت بودن = ………….. درجه سختی فلزات قلیایی = ………….. تعریف سختی (Hardness) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

واکنش پذیری فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: واکنش پذیری گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. گروهی با بیشترین واکنش پذیری در میان همه فلزات جدول = ………….. دلیل وجود فلزات قلیایی در طبیعت به صورت ترکیب = ………….. واکنش ­پذیرترین عنصر در گروه اولِ جدول تناوبی و دلیل آن = …

بیشتر بخوانید

نظریه جان دالتون

مطالب گفته شده در این نکته درسی: هدف نظریه جان دالتون = ………….. اصول نظریه جان دالتون = ………….. اصول رد شده ی نظریه دالتون و دلیل آن = ………….. اعتقاد دالتون = ………….. تعریف جرم اتمی = ………….. مقدار جرم واحد کربنی = ………….. مقایسه اتم های یک عنصر با عناصر …

بیشتر بخوانید

اتم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف عنصر از نظر رابرت بویل = ………….. تعریف ذرات سازنده عناصر از نظر جان دالتون = ………….. تعریف اتم = ………….. منشاء خواص فیزیکی و شیمیایی هر عنصر = ………….. مفهوم کلمه اتم = ………….. ذرات تشکیل دهنده اتم ها = ………….. …

بیشتر بخوانید

خواص فلزی در عناصر گروه اول

مطالب گفته شده در این نکته درسی: خواص فلزی گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. مفهوم خاصیت فلزی = ………….. تعریف لایه­ ظرفیت = ………….. رابطه خاصیت فلزی با  لایه های اصلی = ………….. بیشترین خصلت فلزی در میان فلزات گروه اول و دلیل آن = ………….. تعریف قاعده اوکتِت …

بیشتر بخوانید

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه اول

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون ­های ظرفیتی عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …………..  عناصر گروه اولِ جدول تناوبی =  ………….. ویژگی عدد اتمی (Atomic number) عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. مفهوم عدد اتمی = ………….. ویژگی جرم …

بیشتر بخوانید

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ حاوی یک اتم اُکسیژن، باید چه کرد؟ ضریب کمبود هیدروژن جدید برابرِ ۴ چه مفهومی دارد؟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید