شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

نکته های درسی

آلکان ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آلکان ها فرمول عمومی آلکان ها تعریف هیدروکربن فرمول مولکولی و ساختار متان برخی خصوصیات آلکان ها تعریف پیوند سیگما نوع هیبرید کربن در آلکان ها تریف هیبرید شدن مفهوم اوربیتال هیبریدی sp۳ نوع نیروی جاذبه بین مولکولی در آلکان ها …

بیشتر بخوانید

متان

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آلکان ها فرمول عمومی آلکان ها تعریف هیدروکربن و انواع آن انواع هیدروکربن های آلیفاتیک فرمول مولکولی و ساختار متان منابع متان دلیل نام متان به گاز مرداب توضیحی درباره برخی خصوصیات متان مقدار نقطه ذوب و جوش متان تعریف مولکول …

بیشتر بخوانید

محلول های مولال

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت کاربرد غلظت مولال تعریف خواص کولیگاتیو تعریف غلظت مولال یا مولالیته راه محاسبه مولال اثر تغییر دما بر روی مولالیته مفهوم محلول ۱ مولال اوره مولالیته ی محلول بسیار رقیق تعریف مولاریته توضیح …

بیشتر بخوانید

محلول های نرمال

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت تعریف غلظت نرمال یا نرمالیته راه محاسبه نرمال واحد استفاده شده در غلظت نرمال مفهوم محلول ۱ نرمال کلریدریک اسید تعریف اکی والان تعریف جرم مولی تعیین ظرفیت برای محاسبه اکی والان رابطه …

بیشتر بخوانید

انحلال پذیری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف انحلال پذیری تعریف حلال تعریف ماده حل شونده راه تشخیص حلال و ماده حل شونده راه شناسایی و جدا کردن یک ترکیب آلی از مخلوط توضیح شناسایی ترکیب آلی مجهول با استفاده از حلال حلال های ترکیب بوتانوئیک اسید و دیگر …

بیشتر بخوانید

تفاوت ترکیبات آلی با ترکیبات پلیمری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تفاوت های بین ترکیبات آلی و پلیمری تعریف خواص ماکروسکوپی توضیح تفاوت ترکیبات آلی و پلیمری در اندازه رنجیر تعریف ایزوتوپ مقایسه نمودار کسرمولی ذرات بر وزن مولکولی برای بنزوئیک اسید و پلی استایرن راه بهتر شدن خواص پلیمر نهایی بدست آمده …

بیشتر بخوانید

نظریه های ساختار مولکولی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: نظریه های مهم برای بررسی ساختار مولکول ها تعریف نظریه پیوند ظرفیت اشکال نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون دستاوردهای نظریه پیوند ظرفیت تعریف نظریه دافعه زوج الکترون لایه ظرفیت انواع دافعه های زوج الکترون تعریف لایه ظرفیت …

بیشتر بخوانید

آغازگر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آغازگر انواع ذرات فعال تعریف آغازگر رادیکالی نمونه های آغازگر رادیکالی توضیحی درباره مکانیسم تولید رادیکال فعال تعریف گروه آلکیل تعریف رادیکال تعریف مونومر تعریف پیوند کووالانسی تعریف آغازگر آنیونی  و انواع آن تعریف آغازگر نوکلئوفیلی آنیونی  و نمونه های آن …

بیشتر بخوانید

مونومر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف مونومر تعریف پیوند کووالانسی انواع ترکیبات آلی شرکت کننده در واکنش های پلیمریزاسیون تعریف مونومرهای وینیلی چند نمونه از مونومرهای وینیلی با توضیحی درباره ساختارشان تعریف مونومرهای حلقوی هتروسیکلی تعریف هترواتم چند نمونه از مونومرهای حلقوی هتروسیکلی با توضیحی درباره ساختارشان …

بیشتر بخوانید

پلیمر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف پلیمر از نظر هرمان استاودینگر تعریف پیوند کووالانسی ترکیبات مورد نیاز برای تولید یک پلیمر تعریف مونومر مونومر مورد نیاز برای ساخت پلیمر پلی اتیلن خواص پلیمرها مقاومت پلیمر در برابر مقدار خاصی از حرارت اساس دسته بندی پلیمرها دانلود فایل …

بیشتر بخوانید