جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

نکته های درسی

مدل کوانتومی اتم

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: اساس مدل پیشنهادی اروین شرودینگر برای اتم نظر شرودینگر درباره الکترون ها تعریف اوربیتال راه مشخص کردن موقعیت اوربیتال تعریف عدد کوانتومی اصلی تعریف عدد کوانتومی فرعی تعریف عدد کوانتومی مغناطیسی ویژگی های ساختار پیشنهادی اروین شرودینگر برای اتم دانلود فایل صوتی …

بیشتر بخوانید

محلول های درصدی حجمی حجمی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت شرایط رقیق و غلیظ بودن محلول کاربرد غلظت درصدی حجمی حجمی تعریف غلظت درصدی حجمی حجمی فرمول محاسبه غلظتِ v/v تعریف محلول نوع واحدهای بکار رفته در این نوع غلظت مفهوم محلول ۹۶ …

بیشتر بخوانید

محلول های درصدی وزنی حجمی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت شرایط رقیق و غلیظ بودن محلول کاربرد غلظت درصدی وزنی حجمی تعریف غلظت درصدی وزنی حجمی فرمول محاسبه غلظتِ w/v تعریف محلول نوع واحدهای بکار رفته در این نوع غلظت مفهوم محلول ۷۵ …

بیشتر بخوانید

محلول های درصدی وزنی وزنی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت شرایط رقیق و غلیظ بودن محلول کاربرد غلظت درصدی وزنی وزنی تعریف غلظت درصدی وزنی وزنی فرمول محاسبه غلظتِ w/w تعریف محلول نوع واحدهای بکار رفته در این نوع غلظت مفهوم محلول ۵ …

بیشتر بخوانید

ماهیت دوگانه موج-ذره برای الکترون

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نور دلیل رفتار موجی نور دلیل رفتار ذره ای نور تعریف فوتون مفهوم کوانتوم انرژی مقدار طول موج نور قابل دید نظر لویی دوبری درباره ماهیت الکترون راه اثبات خصلت موجی الکترون رابطه طول موج تعریف طول موج رابطه طول موج …

بیشتر بخوانید

ایزومرهای بوتیل استات و بوتانول و زایلن

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: مفهوم ایزومرهای مختلف در یک ترکیب = ………….. تفاوت ایزومرها با یکدیگر = ………….. چگونگی ایجاد ایزومر یا هَمپار = ………….. انواع بنیان های مورد استفاده در ایزومرهای یک هیدروکربن = ………….. تعریف بنیان نرمال = ………….. تعریف بنیان ایزو = ………….. تعریف …

بیشتر بخوانید

انواع غلظت

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی = ………….. تعریف غلظت یک محلول = ………….. مفهوم محلول رقیق = ………….. مفهوم محلول غلیظ = ………….. انواع غلظت = ………….. تعریف غلظت وزنی حجمی = ………….. تعریف غلظت مولار = ………….. تعریف غلظت نرمال …

بیشتر بخوانید

الکترون

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف اتم = ………….. اولین ذره زیر اتمی شناخته شده = ………….. کاشف الکترون = ………….. نظر جرج جانستون اِستونی بر مبنای آزمایشات فارادی = ………….. زمینه آزمایشات مایکل فارادی = ………….. شرح آزمایش مایکل فارادی = ………….. تعریف برقکافت یا الکترولیز = …

بیشتر بخوانید