دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

نکته های درسی

رسانایی الکتریسیته و گرما در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی رسانایی الکتریسیته و گرمای فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. نتیجه افزایش تعداد لایه های اصلی در فلز قلیایی = ………….. تعریف رسانایی (Conductance) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس

مطالب گفته شده در این نکته درسی: شرایط انجام واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس = ………….. نیم واکنش های انجام شده در واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس = ………….. جریان الکترون واکنش اکسایش و کاهش در یک سلول الکتروشیمیایی مربوط به روی و مس …

بیشتر بخوانید

پل نمکی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: راه جدا شدن و مخلوط نشدن دو محلولِ موجود در سلول شیمیایی = ………….. تعریف پل نمکی (Salt bridge) = ………….. جنس پل نمکی = ………….. عملکرد پل نمکی = ………….. راه جلوگیری از تماس مستقیم بین الکترودها در یک سلول شیمیایی = …

بیشتر بخوانید

محلول الکترولیت

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نوع محلول موجود در سلول شیمیایی = ………….. تعریف الکترولیت (Electrolyte) = ………….. مقایسه محلول های حاوی الکترود = ………….. نوع مواد با رسانایی خوب برای جریان برق = ………….. تعریف رسانای الکترونی (Electronic conductor) یا رسانای فلزی = ………….. تعریف رسانای یونی …

بیشتر بخوانید

الکترود

مطالب گفته شده در این نکته درسی: الکترودهای موجود در یک سلول شیمیایی (Electrochemical cell) = ………….. تعریف نیم سلول یا الکترود (electrode) = ………….. تعریف الکترود آند (Anode electrode) = ………….. نوع نیم واکنش در الکترود آند = ………….. تعریف الکترود کاتد (Cathode electrode) = ………….. نوع نیم واکنش …

بیشتر بخوانید

سلول الکتروشیمیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: راه بررسی هر تعادلِ اکسایش-کاهش (Redox) = ………….. نوع اتفاقات در سلول الکتروشیمیایی = ………….. مواد موجود در واکنش های اکسایش (Oxidation) و کاهش (Reduction) = ………….. تعریف ماده اکسنده (Oxidant) = ………….. تعریف ماده کاهنده (Reductant) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

دمای ذوب و جوش فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی دمای ذوب فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف نقطه ذوب (Melting point) = ………….. چگونگی دمای جوش فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف نقطه جوش (Boiling point) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان با فرمول شیمیایی C۶H۱۰ = ………….. مقایسه­ پایداری سینتیکی ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان = ………….. مقایسه­ پایداری ترمودینامیکی ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

سطوح انرژی HOMO و LUMO

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تأثیر سطح انرژی بالاتر HOMO بر روی پایداری سینتیکی (Kinetic stability) = ………….. مفهوم مجموع سطوح انرژیِ اوربیتال های مولکولیِ پیوندی = ………….. تأثیر بیشتر شدن تعداد اوربیتال مولکولیِ پر شده از الکترون بر روی پایداری ترمودینامیکی (Thermodynamic stability) = ………….. مفهوم HOMO …

بیشتر بخوانید

دلیل رنگی بودن بعضی از ترکیبات اتیلنی مزدوج

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف ترکیبات اتیلنی مزدوج = ………….. شرح نظریه اوربیتال مولکولی هوکِل (Huckel Molecular Orbital Theory) یعنی H.M.O. = ………….. مفهوم پیوند پایِ مزدوج (کانجوگه) = ………….. شرح اصل بقاء تقارن اوربیتال مولکولی = قرار داشتن هر اوربیتال پیوندی و ضدپیوندی با فاصله مشخصی …

بیشتر بخوانید