سه شنبه , آذر ۲۰ ۱۳۹۷

نکته های درسی

اعدد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی: محرک لازم برای انجام اعمال اکسایش و کاهش چه هستند؟ اعداد اکسایش چگونه اعدادی هستند؟ افزایش و کاهش عدد اکسایش، به چه معنی است؟ چه قواعدی برای تعیین عدد اکسایش ترکیبات معدنی بکار می رود؟ چه قواعدی برای تعیین عدد اکسایش ترکیبات آلی …

بیشتر بخوانید

واکنش های اکسایش و کاهش

مطالب گفته شده در این نکته درسی: واکنش ­های اکسایش – کاهش بر چه  اساسی انجام می شوند؟ عدد اکسایش چیست؟ اکسایش و کاهش چطور فرآیندی هستند؟ در واکنش سوختن منیزیم در اکسیژن، کدامیک از اتم ها اکسید و کدامیک کاهیده شده است؟ نیم­ واکنش های مربوط به واکنش سوختن …

بیشتر بخوانید

تهیه محلول های رقیق تر از محلول غلیظ

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای اینکه بتوانیم از محلول غلیظ یک محلول رقیق تری بسازیم، چه راهی وجود دارد؟ محلول های درصدی چگونه محلول هایی هستند؟ و اینکه غلظت در آنها چند نوع می باشد؟ محلول های مولار چگونه محلول هایی هستند؟ محلول های نرمال چگونه محلول …

بیشتر بخوانید

اشباع شدگی ترمودینامیکی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: همترازی چیست؟ اگر یک میدان مغناطیسی خارجی به هسته هیدروژن اعمال کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ با اعمال میدان مغناطیسی خارجی، آیا تغییری در همترازی پیش می آید یا خیر؟ آیا قدرت میدان مغناطیسی خارجی اعمال شده اهمیت دارد؟ اختلاف انرژی بین دو …

بیشتر بخوانید

انواع ایزومری ساختاری

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ایزومری چیست؟ ایزومری ساختاری چه نوع ایزومری است؟ چند نوع می باشد؟ ایزومر یا همپار به چه نوع ترکیباتی گفته می‌شود؟ ایزومری زنجیری یا اسکلتی، چگونه ایزومری است؟ با ذکر مثال ایزومری موضعی، چگونه ایزومری است؟ با ذکر مثال ایزومری گروه عاملی، چگونه …

بیشتر بخوانید

انواع اکسید

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: نتیجه ترکیب اکسید فلزات و نافلزات با آب انواع اکسید تعریف اکسید اسیدی با ذکر چند مثال واکنش دی نیتروژن پنتا اکسید با آب دلیل اکسی اسیدی بودن بیشتر اکسیدهای نافلزات واکنش کربن دی اکسید با کلسیم هیدروکسید تعریف اکسید بازی با …

بیشتر بخوانید

الکتروشیمی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف الکتروشیمی تعریف انرژی الکتریکی ماهیت تمام واکنش های شیمیایی تعریف الکترولیز هدف الکتروشیمی تعریف واکنش اکسایش و کاهش تعریف قدیمی درباره اکسایش و کاهش نتیجه انتقال الکترون از جایی به جای دیگر انواع رسانش تعریف رسانش فلزی و الکترولیتی تعریف الکترولیت …

بیشتر بخوانید

فرمول مولکولی و تعیین جرم آن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: راه بدست آوردن فرمول مولکولی یک ترکیب تعریف فرمول تجربی راه تعیین فرمول تجربی تعریف تجزیه عنصری و انواع آن تعریف فرمول مولکولی تعریف جرم مولی و نماد آن تعریف جرم مولکولی رابطه بین فرمول فرمولی و فرمول مولکولی تعیین فرمول مولکولی …

بیشتر بخوانید

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمر بر اساس مکانیسم تعریف پلیمرهای زنجیری انواع واکنش های زنجیری نوع مونومرهای قابل استفاده در واکنش های زنجیری تعریف آغازگر توضیح مراحل واکنش اتیلن و پراکسید تعریف پلیمرهای مرحله ای نوع مونومرهای قابل استفاده در واکنش های مرحله ای توضیح …

بیشتر بخوانید

طبقه بندی پلیمرها بر اساس نوع پلیمر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمر بر اساس نوع پلیمر تعریف پلیمر افزایشی با ذکر مثال تعریف واکنش افزایشی تعریف مونومر تعریف واحد تکراری تعریف پیوند کووالانسی تعریف پلیمر تراکمی با ذکر مثال تعریف واکنش تراکمی نوع آمینواسیدهای پروتئین ها دانلود فایل صوتی :

بیشتر بخوانید