دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

نکته های درسی

چگالی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مقایسه چگالی (Density) فلزات قلیایی در میان عناصر جدول تناوبی = ………….. پایین­ ترین چگالی در میان فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف چگالی = ………….. مقایسه چگالی لیتیم، سدیم و پتاسیم نسبت به آب = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

سختی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: خاصیت فلزات گروه اولِ جدول تناوبی از نظر نرم یا سخت بودن = ………….. درجه سختی فلزات قلیایی = ………….. تعریف سختی (Hardness) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

واکنش پذیری فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: واکنش پذیری گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. گروهی با بیشترین واکنش پذیری در میان همه فلزات جدول = ………….. دلیل وجود فلزات قلیایی در طبیعت به صورت ترکیب = ………….. واکنش ­پذیرترین عنصر در گروه اولِ جدول تناوبی و دلیل آن = …

بیشتر بخوانید

نظریه جان دالتون

مطالب گفته شده در این نکته درسی: هدف نظریه جان دالتون = ………….. اصول نظریه جان دالتون = ………….. اصول رد شده ی نظریه دالتون و دلیل آن = ………….. اعتقاد دالتون = ………….. تعریف جرم اتمی = ………….. مقدار جرم واحد کربنی = ………….. مقایسه اتم های یک عنصر با عناصر …

بیشتر بخوانید

اتم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف عنصر از نظر رابرت بویل = ………….. تعریف ذرات سازنده عناصر از نظر جان دالتون = ………….. تعریف اتم = ………….. منشاء خواص فیزیکی و شیمیایی هر عنصر = ………….. مفهوم کلمه اتم = ………….. ذرات تشکیل دهنده اتم ها = ………….. …

بیشتر بخوانید

خواص فلزی در عناصر گروه اول

مطالب گفته شده در این نکته درسی: خواص فلزی گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. مفهوم خاصیت فلزی = ………….. تعریف لایه­ ظرفیت = ………….. رابطه خاصیت فلزی با  لایه های اصلی = ………….. بیشترین خصلت فلزی در میان فلزات گروه اول و دلیل آن = ………….. تعریف قاعده اوکتِت …

بیشتر بخوانید

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه اول

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون ­های ظرفیتی عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …………..  عناصر گروه اولِ جدول تناوبی =  ………….. ویژگی عدد اتمی (Atomic number) عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. مفهوم عدد اتمی = ………….. ویژگی جرم …

بیشتر بخوانید

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ حاوی یک اتم اُکسیژن، باید چه کرد؟ ضریب کمبود هیدروژن جدید برابرِ ۴ چه مفهومی دارد؟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

تعیین فرمول مولکولی و درجه­ سیرناشدگی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعیین فرمول مولکولی و درجه­ سیرناشدگی با توجه به جرم مولکولیِ ماده­ مجهول در طیف­ سنج جرمی؟ مشخص کردن ساختار این ماده مجهول؟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

قاعده سیزده

مطالب گفته شده در این نکته درسی: قاعده­ سیزده چیست؟ جرم مولی، چگونه جرمی است؟ نماد و واحد آن چیست؟ جرم مولی در مقایسه با جرم چه اتمی است؟ جرم مولکولی، چیست؟ روش قاعده­  سیزده شامل چه مراحلی است؟ عدد ۱۳ چه مفهومی دارد؟ رابطه­ محاسبه­ ضریب کمبود هیدروژن، در …

بیشتر بخوانید