شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

آلکان ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف آلکان ها

فرمول عمومی آلکان ها

تعریف هیدروکربن

فرمول مولکولی و ساختار متان

برخی خصوصیات آلکان ها

تعریف پیوند سیگما

نوع هیبرید کربن در آلکان ها

تریف هیبرید شدن

مفهوم اوربیتال هیبریدی sp۳

نوع نیروی جاذبه بین مولکولی در آلکان ها

تعریف نیروی جاذبه بین مولکولی

تعریف نیروی لاندن

شرح چگونگی ایجاد قطبیت موقت در مولکول ها

توضیحی درباره نقطه ذوب و جوش آلکان ها

مقایسه نقطه ذوب و جوش در ایزومرهای مولکول پنتان

تعریف ایزومر یا همپار

نوع بنیان های مورد استفاده در ایزومرهای یک هیدروکربن

تعریف بنیان نئو

تعریف هومولوگ با ذکر مثال

توضیحی درباره ساختار آلکان ها

دانلود فایل صوتی:

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …