دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

محلول های نرمال

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی

تعریف غلظت

تعریف غلظت نرمال یا نرمالیته

راه محاسبه نرمال

واحد استفاده شده در غلظت نرمال

مفهوم محلول ۱ نرمال کلریدریک اسید

تعریف اکی والان

تعریف جرم مولی

تعیین ظرفیت برای محاسبه اکی والان

رابطه های بکار رفته برای محاسبه نرمالیته

توضیح محاسبه نرمالیته برای محلول نیتریک اسید ساخته شده

توضیح ساختن ۱۰۰۰ میلی لیتر محلول سولفوریک اسید ۱ نرمال

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

چگالی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مقایسه چگالی (Density) فلزات قلیایی در میان عناصر …