جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

گسست ترکیبات آروماتیک

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

توضیحی درباره گسستن یک ترکیب آلی یا مولکول هدف

راه های قطع گسست گروه های اتصال به حلقه آروماتیک

توضیح درباره جدا کردن برخی گروه ها از حلقه

راه نشاندن گروه آسیل بر روی حلقه در مرحله سنتز

نقش اسید لوویس در واکنش آسیلاسیون فریدل – کرافتس و نوع آن واکنش

توضیح درباره تبدیل متقابل گروه های عاملی

راه نشاندن گروه آمینو بر روی حلقه در مرحله سنتز

معرف یا واکنشگرهای لازم برای واکنش نیتراسیون

تعریف گروه های هدایت کننده ارتو و پارا و انواع آن

شرایط جهت دهندگی ارتو و پارا در گروه آمید و استر

تعریف گروه های هدایت کننده متا و انواع آن

شرایط جهت دهندگی متا در گروه آمید و استر

توضیح موقعیت ارتو ، پارا و متا روی حلقه با ذکر مثال

دلیل هدایت کنندگی ارتو ، پارا و متا برای برخی گروه ها

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان …