جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

گروه های هدایت کننده ارتو پارا و متا در ترکیبات آروماتیک

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

توضیح درباره نقش اسید و باز گروه های متصل به حلقه آروماتیک

توضیح موقعیت ارتو ، پارا و متا روی حلقه با ذکر مثال

دلیل هدایت کنندگی ارتو ، پارا و متا برای برخی گروه ها

تعریف گروه های هدایت کننده ارتو و پارا و انواع آن

شرایط جهت دهندگی ارتو و پارا در گروه آمید و استر

تعریف گروه های هدایت کننده متا و انواع آن

شرایط جهت دهندگی متا در گروه آمید و استر

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان …