پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

گروه های هدایت کننده ارتو، پارا و متا در ترکیبات آروماتیک

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

توضیح درباره نقش اسید و باز گروه های متصل به حلقه آروماتیک

توضیح موقعیت ارتو ، پارا و متا روی حلقه با ذکر مثال

دلیل هدایت کنندگی ارتو ، پارا و متا برای برخی گروه ها

تعریف گروه های هدایت کننده ارتو و پارا و انواع آن

شرایط جهت دهندگی ارتو و پارا در گروه آمید و استر

تعریف گروه های هدایت کننده متا و انواع آن

شرایط جهت دهندگی متا در گروه آمید و استر

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمر بر اساس مکانیسم تعریف پلیمرهای …