شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

کرمیک اسید ناسازگار است با … ؟!

در آزمایشگاه های شیمی، یکی از موارد بسیار مهم: شیوه صحیح نگهداری مواد شیمیایی است.

این مواد شیمیایی که به صورت ناصحیح در کنار یکدیگر نگهداری می شوند، ممکن است با هم واکنش داده و ترکیبات خطرناکی را تولید کنند. بررسی یکی از این مواد:

کرمیک اسید (Chromic acid) با فرمول مولکولی H۲CrO۴ یک ترکیب معدنی به رنگ قرمز است. این ترکیب ناسازگار است با … ؟!

  1. استیک اسید (Acetic acid) ؛ اسید آلی با فرمول مولکولی CH۳COOH
  2. نفتالن (Naphthalene)؛ یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C۱۰H۸
  3. کافور (Camphor)؛ یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C۱۰H۱۶O
  4. گلیسرول (Glycerol)؛ یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C۳H۸O۳
  5. تربانتین (Turpentine) ؛ مخلوطی از هیدروکربن های حلقوی ترپنی، عمدتاً آلفا-پینن با فرمول شیمیایی C۱۰H۱۶ است.
  6. الکل (Alcohol)؛ ترکیباتی آلی دارای گروه عاملی هیدروکسیل (OH-) متصل به اتم کربن (C) هستند.
  7. محلول های قابل اشتعال مانند:

استون CO(CH۳)۲ – متانول CH۳OH – اتانول CH۳CH۲OH – ایزوپروپیل الکل CH۳CHOHCH۳ – ایزوبوتیل الکل CH(CH۳)۲CH۲OH – بنزین – نفت – دی اتیل اتر O(C۲H۵)۲ – پنتان C۵H۱۲ – هپتان CH۳(CH۲)۵CH۳ – وینیل کلراید CH۲=CHCl و ….

نکته درسی بعدی

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما …