جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

کربوهیدرات ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف کربوهیدرات ها یا قندها

نوع اهمیت زیاد کربوهیدرات ها با ذکر چند مثال

انواع کربوهیدرات ها

تعریف منوساکاریدها یا یک قندی ها با ذکر چند مثال

تعریف دی ساکاریدها یا دو قندی ها با ذکر چند مثال

تعریف الیگوساکاریدها یا چند قندی ها با ذکر چند مثال

تعریف پلی ساکاریدها یا بسپار قندی با ذکر چند مثال

مقایسه ساختار گلوکز ، فروکتوز و گالاکتوز

مقایسه ساختار ریبوز و داکسی ریبوز

مقایسه ساختار اریتروز و ترئوز

ساختار گلیسرآلدهید

مقایسه ساختار سلوبیوز ، لاکتوز ، ساکارز و مالتوز

ساختار رافینوز

مقایسه ساختار سلولز ، نشاسته و گلیکوژن

توضیح درباره پیوند آلفا و بتا گلیکوزیدی

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان …