دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

چگالی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

مقایسه چگالی (Density) فلزات قلیایی در میان عناصر جدول تناوبی = …………..

پایین­ ترین چگالی در میان فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

تعریف چگالی = …………..

مقایسه چگالی لیتیم، سدیم و پتاسیم نسبت به آب = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سختی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: خاصیت فلزات گروه اولِ جدول تناوبی از نظر …