شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

پل نمکی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

راه جدا شدن و مخلوط نشدن دو محلولِ موجود در سلول شیمیایی = …………..

تعریف پل نمکی (Salt bridge) = …………..

جنس پل نمکی = …………..

عملکرد پل نمکی = …………..

راه جلوگیری از تماس مستقیم بین الکترودها در یک سلول شیمیایی = …………..

نوع رسانایی در پل نمکیِ KCl = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …