شنبه , بهمن ۲۷ ۱۳۹۷

پرتوهای کاتدی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

معرفی لوله پرتوی کاتدی

کاشف پرتوهای کاتدی

توضیحی درباره آزمایش پلوکر

پیشنهاد دهنده نام الکترون بر روی ذرات در آزمایش پلوکر

نتیجه برخورد پرتوهای کاتدی به ماده فوئورسنت

تعریف ماده فلوئورسنت با ذکر نمونه از آن

تعریف طول موج

نوع محاسبه تامسون بر اساس آزمایشات پرتوکاتدی

هدف از آزمایش تامسون و نتیجه گیری آن

مقدار نسبت بار به جرم محاسبه شده توسط تامسون

تعریف کولن و نماد آن

مقیاس نسبی بار الکترون

نوع محاسبه میلیکان بر اساس آزمایشات تامسون

توضیحی درباره آزمایش میلیکان و نتیجه گیری آن

تعریف واحد بار الکتریکی

مقدار جرم محاسبه شده برای الکترون

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ …