شنبه , بهمن ۲۷ ۱۳۹۷

پرتوزایی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف پرتوزایی

کاشف پرتو ایکس

نوع تحقیقات هانری بکرل

تعریف فسفرسانس

تعریف طول موج

توضیحی درباره چگونگی کشف پرتوزایی توسط بکرل

نتیجه آزمایش بکرل توسط ماری کوری

کاشف عناصر پرتوزای رادیم و پولونیم

توضیح آزمایش رونتگن برای پرتوهای ایکس

کاربرد پرتوهای ایکس

نوع تحقیقات رادرفرود بر روی کشف تابش توسط بکرل

تعریف پرتو آلفا ، بتا و گاما

نتیجه خروج پرتوهای آلفا ، بتا و گاما از هسته اتم

نتیجه انحراف پرتوهای کاتدی در میدان الکتریکی

رابطه انحراف پرتو کاتدی با اندازه و جرم ذره

مفهوم نسبت بار به جرم

مقدار محاسبه شده q/m در تحقیقات تامسون

ترتیب انرژی و قدرت نفوذ پرتوهای آلفا ، بتا و گاما

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ …