شنبه , آبان ۲۶ ۱۳۹۷

ویژگی های گروهی عناصر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعداد عناصر جدول تناوبی

تعداد عناصر موجود در طبیعت

دسته بندی عناصر جدول

تعریف فلزها

خواص معمول فلزات

پایین ترین و بالاترین چگالی در میان فلزات

مقدار شعاع اتمی فلزات

عناصر فلزات قلیایی و قلیایی خاکی

عناصر فلزات واسطه

انواع فلزات واسطه درونی

عناصر لانتانیدها

عناصر آکتینیدها

عناصر دیگر فلزات جدول

تعریف نافلزها

خواص معمول نافلزات

مقدار شعاع اتمی نافلزات

عناصر هالوژن ها

عناصر گازهای نجیب

عناصر دیگر نافلزات جدول

تعریف شبه فلزها

عناصر شبه فلزات

حالت فیزیکی عناصر این جدول تناوبی

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

اعدد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی: محرک لازم برای انجام اعمال اکسایش و کاهش …