دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

واکنش پذیری فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

واکنش پذیری گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

گروهی با بیشترین واکنش پذیری در میان همه فلزات جدول = …………..

دلیل وجود فلزات قلیایی در طبیعت به صورت ترکیب = …………..

واکنش ­پذیرترین عنصر در گروه اولِ جدول تناوبی و دلیل آن = …………..

عنصری با کمترین واکنش پذیری در گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

آخرین عنصر گروه اولِ جدول تناوبی و نوع آن = …………..

تعریف انرژی اولین یونش = …………..

نتیجه واکنش فلزات قلیایی با آب با ذکر مثال = …………..

نوع محلول قلیاییِ هیدروکسید = …………..

ویژگی محلول قلیاییِ هیدروکسید = …………..

نمادهای نشان دهنده حالت فیزیکی مواد در واکنش شیمیایی = …………..

تعریف  الکترولیت (Electrolyte) = …………..

دلیل نگهداری فلزات قلیایی را در زیر نفت = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …