دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

واکنش های اکسایش و کاهش

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

واکنش ­های اکسایش – کاهش بر چه  اساسی انجام می شوند؟

عدد اکسایش چیست؟

اکسایش و کاهش چطور فرآیندی هستند؟

در واکنش سوختن منیزیم در اکسیژن، کدامیک از اتم ها اکسید و کدامیک کاهیده شده است؟

نیم­ واکنش های مربوط به واکنش سوختن منیزیم در اکسیژن چگونه است؟

ماده های اکسنده و کاهنده چه تعریفی دارند و در واکنش سوختن منیزیم، کدام ماده اکسنده و کدام کاهنده است؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …