چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

واکنش های آلکن ها

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

انواع واکنش های انجام شده توسط آلکن ها = …………..

تعریف واکنش های افزایشی = …………..

نتیجه واکنش های افزایشی ترکیبات اولفینی همراه با مثال = …………..

اساس تفاوت در واکنش های آلکن ها با یکدیگر = …………..

نوع اتفاق در واکنش های آلکن ها از نظر ترمودینامیکی = …………..

نوع اتفاق در واکنش های آلکن ها از نظر سینتیکی = …………..

تعریف پیوند پای (Pi bond) و نماد آن = …………..

تعریف پیوند سیگما (Sigma bond) و نماد آن = …………..

مقایسه قدرت پیوندهای پای و سیگما = …………..

نوع خاصیت پیوند پای در آلکن ها = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …