شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

شرایط انجام واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس = …………..

نیم واکنش های انجام شده در واکنش اکسایش و کاهش بین روی و مس = …………..

جریان الکترون واکنش اکسایش و کاهش در یک سلول الکتروشیمیایی مربوط به روی و مس = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …