دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = …………..

چگونگی تشکیل نیروی کیسوم = …………..

اساس میزان قدرت برهم کنش های دوقطبی-دوقطبی = …………..

نتیجه فاصله بین مولکول‌ های قطبی = …………..

نوع پیوند کووالانسی تشکیل شده میان دو عنصر مختلف = …………..

تعریف ممان دوقطبی پیوندی یا گشتاور دو قطبی = …………..

علامت ممان دوقطبی = …………..

جهت ممان دوقطبی = …………..

تعریف بار جزئی مثبت در پیوند قطبی = …………..

تعریف بار جزئی منفی در پیوند قطبی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …