شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

نوشتن مکانیسم واکنش های شیمی آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

مبنای واکنش های شیمی آلی

تعریف اسید و باز بر طبق نظریه لوویس

مکان مشخص کردن اسید و باز لوویس در واکنش های شیمی آلی

نمونه ای از ترکیب آلی با مشخص کردن LA و LB

خصوصیات واکنشگر اسید و باز لوویس و نمونه هایی از آنها

تعریف باز لوویس

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

توضیح درباره نوع نقش زوج الکترون غیر پیوندی و الکترون های پای در واکنش شیمی آلی

تعریف قاعده مارکونیکوف با ذکر مثال

مقایسه الکترون های غیر پیوندی و الکترون های پای در مورد در دسترس بودن

مقایسه الکترون های پای آلکن ها و الکترون های پای آروماتیک در مورد در دسترس بودن

چند نمونه از بازهای لوویس

تعریف اسید لوویس

توضیح نقش کربنِ گروه کربونیل در واکنش شیمی آلی

چند نمونه از اسیدهای لوویس

چگونگی استفاده از فلش در نوشتن مکانیسم واکنش های شیمی آلی

توضیح نوشتن مکانیسم در مورد ترکیب سیکلوپنتانون

توضیح نقش کربنِ گروه کربونیل در مکانیسم واکنش لاندا-کاپرولاکتام

نوع هیدروژن جدا شده توسط باز لوویس

توضیح نقش الکترون های غیر پیوندی و الکترون های پای در مکانیسم یک نمونه واکنش

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …