دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

نمونه محاسبات اعداد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

محاسبه­ عدد اکسایش اتم P و Cr در ترکیبات فسفریک اسید و یون دی کرومات؟

محاسبه­ عدد اکسایش اتم C در ترکیب استیک اسید؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

رسانایی الکتریسیته و گرما در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی رسانایی الکتریسیته و گرمای فلزات گروه اولِ …