دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

نمونه محاسبات اعداد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

محاسبه­ عدد اکسایش اتم P و Cr در ترکیبات فسفریک اسید و یون دی کرومات؟

محاسبه­ عدد اکسایش اتم C در ترکیب استیک اسید؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

چگالی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مقایسه چگالی (Density) فلزات قلیایی در میان عناصر …