دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

نمونه محاسبات اعداد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

محاسبه­ عدد اکسایش اتم P و Cr در ترکیبات فسفریک اسید و یون دی کرومات؟

محاسبه­ عدد اکسایش اتم C در ترکیب استیک اسید؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …