جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

نظریه هیبرید شدن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف نظریه پیوند ظرفیت

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

تعریف نظریه هیبرید شدن

تعریف هیبرید شدن

دلیل عدم معیار توجیه شکل مولکول ها با زاویه

مقایسه نظریه ترکیب خطی اوربیتال های اتمی با هیبرید شدن

مکان قرار گرفتن الکترون در اتم و مولکول

آرایش الکترونی کربن در حالت پایه و برانگیخته

معرفی اوربیتال های هیبریدی sp۳ ، sp۲ ونیز sp

آرایش الکترونی کربن در حالت هیبریدی مولکول متان ، اتیلن و استیلن

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان …