یکشنبه , مهر ۱ ۱۳۹۷

نظریه لوویس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف نظریه پیوند ظرفیت

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

تعریف نظریه لوویس

مفهوم اُکتت

لیست عناصر در گروه گازهای نجیب

تعریف لایه ظرفیت یا والانس

راه حل سریع برای رسیدن به الکترون های ظرفیتی

توضیح لایه ظرفیت در یون های پتاسیم و کلر در مولکول KCl

راه دیدن آرایش ۸ تایی هر اتم در یک ترکیب

تعریف بار قراردادی

راه محاسبه بار قراردادی

کاربرد مقدار بار قراردادی

تعریف الکترونگاتیوی

تعریف الکتروپوزیتوی

توضیح محاسبه بار قراردادی در مولکول سیانید هیدروژن

توضیح محاسبه بار قراردادی در سولفوریک اسید ، یون سیانید ونیز یون سولفات

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فرمول مولکولی و تعیین جرم آن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: راه بدست آوردن فرمول مولکولی یک ترکیب …