پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

نظریه رزونانس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف نظریه پیوند ظرفیت

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

تعریف نظریه رزونانس

مفهوم رزونانس

تعریف ساختارهای رزونانسی و هیبرید رزونانس

شروط رزونانس و علامت آن

توجیه ساختار مولکولی اوزون

تعریف پیوند داتیو

تعریف بار قراردادی

راه محاسبه بار قراردادی

نوع رابطه بین بار قراردادی و فرم های رزونانسی

مفهوم بار

اثر زیاد بودن تعداد ساختارهای رزونانسی از نظر تئوری پیوند ظرفیت

تعریف انرژی رزونانس و ارتباط آن با فرم های رونانسی

توضیح ساختارهای رزونانسی برای مولکول اوزون

مقایسه هیبرید رزونانس با ساختارهای رزونانسی

تعریف لایه ظرفیت یا والانس

توضیح ساختارهای رزونانسی برای آنیون ، کاتیون و رادیکال پروپیلن

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمر بر اساس مکانیسم تعریف پلیمرهای …