چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

نظریه رزونانس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف نظریه پیوند ظرفیت

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

تعریف نظریه رزونانس

مفهوم رزونانس

تعریف ساختارهای رزونانسی و هیبرید رزونانس

شروط رزونانس و علامت آن

توجیه ساختار مولکولی اوزون

تعریف پیوند داتیو

تعریف بار قراردادی

راه محاسبه بار قراردادی

نوع رابطه بین بار قراردادی و فرم های رزونانسی

مفهوم بار

اثر زیاد بودن تعداد ساختارهای رزونانسی از نظر تئوری پیوند ظرفیت

تعریف انرژی رزونانس و ارتباط آن با فرم های رونانسی

توضیح ساختارهای رزونانسی برای مولکول اوزون

مقایسه هیبرید رزونانس با ساختارهای رزونانسی

تعریف لایه ظرفیت یا والانس

توضیح ساختارهای رزونانسی برای آنیون ، کاتیون و رادیکال پروپیلن

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …