دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

نظریه جان دالتون

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

هدف نظریه جان دالتون = …………..

اصول نظریه جان دالتون = …………..

اصول رد شده ی نظریه دالتون و دلیل آن = …………..

اعتقاد دالتون = …………..

تعریف جرم اتمی = …………..

مقدار جرم واحد کربنی = …………..

مقایسه اتم های یک عنصر با عناصر دیگر = …………..

قانون های مربوط به اصول دوم و سوم نظریه دالتون = …………..

تعریف قانون پایستاری جرم = …………..

تعریف قانون نسبت های معین = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …