یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

مقایسه پایداری چند نمونه کاتیون آلی

مطالب گفته شده در این نکته :

مقایسه پایداری کاتیون اتیل با کاتیون اتیل فلوئورید و دلیل آن = …………..

مقایسه پایداری کاتیون ۱-آدامانتیل با کاتیون ۳-سیانو آدامانتیل = …………..

مقایسه پایداری کاتیون بنزیلی با کاتیون متیل = …………..

مقایسه پایداری کاتیون متوکسی متیل با کاتیون متیل = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …