چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان با فرمول شیمیایی C۶H۱۰ = …………..

مقایسه­ پایداری سینتیکی ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان = …………..

مقایسه­ پایداری ترمودینامیکی ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …