پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

مقایسه هیبریداسیون متان ، اتیلن و استیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

توضیح هیبریداسیون کربن در متان و نوع ساختار هیبریدی آن

توضیح هیبریداسیون کربن در اتیلن و نوع ساختار هیبریدی آن

تعریف پیوند سیگما و پای

توضیح هیبریداسیون کربن در استیلن و نوع ساختار هیبریدی آن

ویژگی های پیوند با توجه به خصلت s و p

مقدار سهم اوربیتال s در اوربیتال های هیبریدی sp و sp۲ و sp۳

مقایسه قطبیت پیوند C-H در استیلن ، اتیلن و متان

تعریف اوربیتال s

تعریف الکترونگاتیوی

مقایسه الکترونگاتیوی در اتم های کربن با هیبریدهای sp و sp۲ و sp۳

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمر بر اساس مکانیسم تعریف پلیمرهای …