دوشنبه , مهر ۳۰ ۱۳۹۷

مقایسه هیبریداسیون متان و اتیلن و استیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

توضیح هیبریداسیون کربن در متان و نوع ساختار هیبریدی آن

توضیح هیبریداسیون کربن در اتیلن و نوع ساختار هیبریدی آن

تعریف پیوند سیگما و پای

توضیح هیبریداسیون کربن در استیلن و نوع ساختار هیبریدی آن

ویژگی های پیوند با توجه به خصلت s و p

مقدار سهم اوربیتال s در اوربیتال های هیبریدی sp و sp۲ و sp۳

مقایسه قطبیت پیوند C-H در استیلن ، اتیلن و متان

تعریف اوربیتال s

تعریف الکترونگاتیوی

مقایسه الکترونگاتیوی در اتم های کربن با هیبریدهای sp و sp۲ و sp۳

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

اشباع شدگی ترمودینامیکی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف همترازی نتیجه اعمال یک میدان مغناطیسی …