سه شنبه , اسفند ۲۸ ۱۳۹۷

مقایسه قدرت بازی ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف ثابت یونش باز و نماد آن

مفهوم کوچکی و بزرگی pKb

رابطه ثابت تفکیک باز

موارد مورد استفاده در نمایش قدرت بازیِ یک باز به صورت مقایسه ای

موارد مورد بررسی در مقایسه قدرت بازی ترکیبات آلی

مقایسه قدرت بازی در بازهای زنجیری در محیط مائی (آبی)

مقایسه قدرت بازی در بازهای زنجیری در محیط  غیرمائی (غیرآبی)

مقایسه قدرت بازی در گروه های چند آمینی مانند گوانیدین ، استامیدین و اتیل آمین

مقایسه قدرت بازی در آمین های آروماتیک مانند سیکلو هگزیل آمین ، آنیلین و آمونیاک

مقایسه قدرت بازی در آلکیل آریل آمین ها

مقایسه قدرت بازی در آمین های هتروسیکلی مانند پیریدین و تری اتیل آمین

چگونگی قدرت بازیِ ترکیب ۲ و ۶ – دی ترسیو بوتیل پیریدین

مقایسه قدرت بازی با توجه به گروه های کشنده الکترون مانند استامید

مقایسه قدرت بازی با توجه به گروه های دهنده الکترون مانند فتال ایمید و ایزومرهای نیترو آنیلین

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

چگالی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مقایسه چگالی (Density) فلزات قلیایی در میان عناصر …