چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

مقایسه قدرت اسیدی ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف ثابت یونش اسید و نماد آن

مفهوم کوچکی و بزرگی pKa

رابطه ثابت تفکیک اسید

موارد مورد بررسی در مقایسه قدرت اسیدی ترکیبات آلی

مقایسه قدرت اسیدی اتانوئیک اسید و بوتانوئیک اسید با توجه به تغییرات دما

مقایسه قدرت اسیدی هیدروکلریک اسید با توجه به نوع حلال

مقایسه قدرت اسیدی متانوئیک اسید ، متانول و متان با توجه به قدرت بین هیدروژن اسیدی و آنیون

مقایسه قدرت اسیدی متانوئیک اسید و اتانوئیک اسید با توجه به حلال پوشی

معرفی معادله گیپس – هلمهولتس

مقایسه قدرت اسیدی پروپیولیک اسید و آکریلیک اسید با توجه به هیبریداسیون

مقایسه قدرت اسیدی استیک اسیدِ استخلاف دار با توجه به گروه های کشنده الکترون

مقایسه قدرت اسیدی در کربوکسیلیک اسیدهای آروماتیک

تعریف پیوند هیدروژنی

مفهوم رزونانس

مقایسه قدرت اسیدی در کربوکسیلیک اسیدهای دو عاملی

مقایسه قدرت اسیدی در مالئیک اسید و فوماریک اسید با توجه به موقعیت سیس و ترانس

مقایسه قدرت اسیدی در فنل ها

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …