یکشنبه , مهر ۱ ۱۳۹۷

مدل کوانتومی اتم

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

اساس مدل پیشنهادی اروین شرودینگر برای اتم

نظر شرودینگر درباره الکترون ها

تعریف اوربیتال

راه مشخص کردن موقعیت اوربیتال

تعریف عدد کوانتومی اصلی

تعریف عدد کوانتومی فرعی

تعریف عدد کوانتومی مغناطیسی

ویژگی های ساختار پیشنهادی اروین شرودینگر برای اتم

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فرمول مولکولی و تعیین جرم آن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: راه بدست آوردن فرمول مولکولی یک ترکیب …