یکشنبه , مهر ۱ ۱۳۹۷

محلول های مولال

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی

تعریف غلظت

کاربرد غلظت مولال

تعریف خواص کولیگاتیو

تعریف غلظت مولال یا مولالیته

راه محاسبه مولال

اثر تغییر دما بر روی مولالیته

مفهوم محلول ۱ مولال اوره

مولالیته ی محلول بسیار رقیق

تعریف مولاریته

توضیح محاسبه مولالیته برای گلوکز ساخته شده

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فرمول مولکولی و تعیین جرم آن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: راه بدست آوردن فرمول مولکولی یک ترکیب …