یکشنبه , مهر ۱ ۱۳۹۷

محلول های درصدی حجمی حجمی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی

تعریف غلظت

شرایط رقیق و غلیظ بودن محلول

کاربرد غلظت درصدی حجمی حجمی

تعریف غلظت درصدی حجمی حجمی

فرمول محاسبه غلظتِ v/v

تعریف محلول

نوع واحدهای بکار رفته در این نوع غلظت

مفهوم محلول ۹۶ % حجمی حجمی یک ماده

توضیح محاسبه ساخت محلول ۳ % حجمی حجمی سولفوریک اسید

توضیح محاسبه غلظت درصدی حجمی حجمی الکل با مقادیر داده شده

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فرمول مولکولی و تعیین جرم آن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: راه بدست آوردن فرمول مولکولی یک ترکیب …