شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

محلول الکترولیت

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

نوع محلول موجود در سلول شیمیایی = …………..

تعریف الکترولیت (Electrolyte) = …………..

مقایسه محلول های حاوی الکترود = …………..

نوع مواد با رسانایی خوب برای جریان برق = …………..

تعریف رسانای الکترونی (Electronic conductor) یا رسانای فلزی = …………..

تعریف رسانای یونی (Ionic conductor) یا رسانای الکترولیتی = …………..

نام دیگر واکنش اکسایش و کاهش = …………..

مفهوم واکنش­ های الکترودی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …