دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

متان

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف آلکان ها

فرمول عمومی آلکان ها

تعریف هیدروکربن و انواع آن

انواع هیدروکربن های آلیفاتیک

فرمول مولکولی و ساختار متان

منابع متان

دلیل نام متان به گاز مرداب

توضیحی درباره برخی خصوصیات متان

مقدار نقطه ذوب و جوش متان

تعریف مولکول غیرقطبی

تعریف الکترونگاتیوی

تعریف ممان دوقطبی پیوند یا گشتاور دوقطبی

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

حلالیت متان در نوعی از حلال ها

نوع نیروی جاذبه بین مولکولی در متان

تعریف نیروی جاذبه بین مولکولی

تعریف نیروی لاندن

دلیل پایین بودن دمای ذوب و جوش متان

شرح چگونگی ایجاد قطبیت موقت در مولکول ها

مقدار چگالی متان در حالت مایع و مقایسه آن با آب

مقدار طول پیوند C-H در متان

مقدار زاویه پیوندی H-C-H در متان

نوع هیبرید کربن در مولکول متان

تریف هیبرید شدن

مفهوم اوربیتال هیبریدی sp۳

مقدار گرمای سوختن ترکیب متان

تعریف گرمای سوختن

توضیحی درباره واکنش سوختن متان یا اکسیداسیون کامل متان

تعریف اکسیداسیون

شرح رابطه انشتاین

دانلود فایل صوتی:

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

چگالی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مقایسه چگالی (Density) فلزات قلیایی در میان عناصر …