جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

متالوفولرن های اندوهدرال

متالوفولرن های اندوهدرال (Endohedral metallofullerenes) با مخففِ EMFs یک فولرن کپسوله شده حاوی فلز می باشند.

متالوفولرن؛ مولکولی قفس مانند حاوی فلز، از نظر انرژی بسیار پایدار، دارای خواص فلزی و شبه فولرن، دارای خواص الکترونیکی ونیز واکنش پذیری منحصر به فرد می باشد. با ورود اتم های فلزی به قفس کربن، خاصیت الکترون خواهی آن افزایش می یابد. ونیز انتقال بار از فلز به فولرن، باعث کاهش مقاومت الکتریکی فولرن می شود. این مولکول ها در بازه کم شکل می گیرند.

فولرن (Fullerene) ؛ ساختار کروی از نانوکربن می باشد که پایه آن، صفحات موجود در گرافیت (به نام گرافن) است.

اندازه قفس کربن متالوفولرن های اندوهدرال بین C۶۶ تا C۸۴ (ساختارهای پایدار) است. بسیاری از آنها از قانون IPR تبعیت نمی کنند. یعنی از قانون non-IPR تبعیت می کنند. این ساختارهای non-IPR پایدارتر از ساختارهای IPR هستند.

  1. قانون IPR ؛ قانون ۵ ضلعی مجزا
  2. قانون non-IPR ؛ قانون ۵ ضلعی غیر مجزا، یعنی جوش خورده

فلزات درون قفس، به این پنج ضلعی های جوش خورده ارتباط پیدا می کنند. فولرن های non-IPR با حبس کردن فلز درون قفس ونیز مشتق سازی اگزوهدرال (استخلاف دار شدن آنها) پایدارتر از نوع ساده هستند.

نمونه هایی از فلزات محبوس شده درون قفس فولرن؛

لانتان La ، اسکاندیم Sc ، ایتریم Y ، گادولینیم Gd ، تربیم Tb ، دیسپروزیم Dy ، هولمیم Ho ، اربیم Er ، تولیم Tm ، لوتسیم Lu ، کلسیم Ca ، استرونسیم Sr ، باریم Ba ، سریم Ce ، اروپیم Eu و … می باشد.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۴

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: سری های بالمر (Balmer series) = ………….. سری …