چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

قاعده سیزده

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

قاعده­ سیزده چیست؟

جرم مولی، چگونه جرمی است؟ نماد و واحد آن چیست؟

جرم مولی در مقایسه با جرم چه اتمی است؟

جرم مولکولی، چیست؟

روش قاعده­  سیزده شامل چه مراحلی است؟

عدد ۱۳ چه مفهومی دارد؟

رابطه­ محاسبه­ ضریب کمبود هیدروژن، در روش قاعده­ سیزده چه رابطه ای است؟

چند نمونه از تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدیدِ حاوی عناصر دیگری به جز C و H را ذکر کنید؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …