دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

قابلیت چکش خواری و شکنندگی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

چگونگی چکش خواری فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

تعریف چکش خواری (Malleability) = …………..

چگونگی شکنندگی فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

تعریف شکنندگی (Brittleness) = …………..

مفهوم سختی کمتر یک فلز = …………..

مفهوم سختی بیشتر یک فلز = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …