چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

قابلیت چکش خواری و شکنندگی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

چگونگی چکش خواری فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

تعریف چکش خواری (Malleability) = …………..

چگونگی شکنندگی فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

تعریف شکنندگی (Brittleness) = …………..

مفهوم سختی کمتر یک فلز = …………..

مفهوم سختی بیشتر یک فلز = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …