دوشنبه , مهر ۳۰ ۱۳۹۷

فنل ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

معرفی فنل ها

ساده ترین عضو از فنل ها و نام قدیمی آن

کاربرد فنل از نظر جوزف لیستر

خاصیت ترکیب سالیسیلیک اسید

نوع مشتق مورد استفاده از سالیسیلیک اسید

ساختار سالیسیلیک اسید و آسپیرین

کاربردهای فنل ها و مشتقات آن

مفهوم کلمه مشتق

تعریف مشتق یک ترکیب

چند نمونه از مشتقات فنل ها

توضیح درباره کرزول ، نفتول ، رزورسینول ، کاتکول ونیز پیروگالول

توضیح درباره تبدیل هیدروکینون به بنزوکینون

نوع معرف یا واکنشگرهای لازم در واکنش اکسیداسیون فنل ها

معرف کینون ها

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

اشباع شدگی ترمودینامیکی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف همترازی نتیجه اعمال یک میدان مغناطیسی …