دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

فلش کارت ۲

سٶالات این فلش کارت (دانسته های خود را محک بزنید) :

بازسازی پیوند یا تشکیل پیوند از پشت (back bonding) = …………..

بادلیت (baddeleyite) = …………..

باکلیت (bakelite) = …………..

پودر نانوایی = …………..

کاربرد دیمرکاپرول (دی تیوگلیسرول) = …………..

مقدار دقت ترازوهای آزمایشگاه = …………..

سری های بالمر = …………..

سری های کشف شده در طیف هیدروژن = …………..

طیف نواری = …………..

مشتق های کاکودیل = …………..

کاداوِرین = …………..

کادمیم = …………..

شیمیِ کادمیم = …………..

تراز اکسایش پایدار کادمیم = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فلش کارت ۳

سٶالات این فلش کارت (دانسته های خود را محک بزنید) : علف کش ۲,۴-D = …