دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

فلش کارت ۱

مطالب گفته شده در این فلش کارت:

مواد ضد چسبندگی مورد استفاده در فرآوری فلز، لاستیک، غذا، بسپار (پلیمر)، کاغذ و شیشه = …………..

کاربرد ابیتیک اسید (اسید کربوکسیلی دوترپنی) = …………..

اساس محاسبات مکانیک کوانتومی = …………..

ماده مقاوم مورد استفاده برای محافظت سفینه های فضایی در مقابل گرمای ناشی از بازگشت آنها به جو زمین = …………..

مواد سخت مورد استفاده برای سایش و زدودن سایر مواد = …………..

دمای مطلق = …………..

رابطه دمای کلوین و سانتیگراد = …………..

مفهوم دمای صفر کلوین = …………..

جذب سنج = …………..

مفهوم ضریب جذب یک گاز = …………..

ستون جذب = …………..

تابش نور بر سطح شفاف = …………..

تابش نور بر سطح سیاه = …………..

رابطه های بین شدت نور تابیده، ضخامت نمونه، غلظت و شدت نور نشر یافته = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فلش کارت ۳

سٶالات این فلش کارت (دانسته های خود را محک بزنید) : علف کش ۲,۴-D = …