دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

فرمول مولکولی و تعیین جرم آن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

راه بدست آوردن فرمول مولکولی یک ترکیب

تعریف فرمول تجربی

راه تعیین فرمول تجربی

تعریف تجزیه عنصری و انواع آن

تعریف فرمول مولکولی

تعریف جرم مولی و نماد آن

تعریف جرم مولکولی

رابطه بین فرمول فرمولی و فرمول مولکولی

تعیین فرمول مولکولی اتان با توجه به فرمول تجربی (CH۳) بدست آمده  و جرم مولکولی آن

روش های قدیمی برای تعیین جرم مولکولی

تعریف روش چگالی بخار

تعریف روش انجماد سنجی

تعریف روش اسمومتری فشار بخار

تعریف روش تیتراسیون

تعریف اکی والان خنثی

راه تعیین دقیق جرم مولکولی

توضیح درباره دستگاه طیف سنج جرمی

تعیین فرمول مولکولی سیکلوهگزان با توجه به فرمول تجربی (CH۲) بدست آمده و جرم یون مولکول

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

رسانایی الکتریسیته و گرما در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی رسانایی الکتریسیته و گرمای فلزات گروه اولِ …